بررسى کانى سازى سولفید هاى مس.

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده و. سیمیچ
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چهار گنبد وتخت اهداف مورد نظر: بررسى کانى سازى سولفید هاى مس. تاریخ انجام عملیات: ژون وجولاى 1969

توضیحات

نام منطقه: چهار گنبد وتخت اهداف مورد نظر: بررسى کانى سازى سولفید هاى مس. تاریخ انجام عملیات: ژون وجولاى 1969 موقعیت جغرافیایى: 2.5کیلومترى شرق چهار گنبد در حاشیه شمالى رودخانه پالان جى روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت سنجى و پلاریزاسیون القائى با دستگاه IPT-1A ساخت یوگسلاوی. نتایج بدست آمده از عملیات: عدسى ها ورگه هاى سولفیدى خصوصا درشمال محدوده چهار گنبد محتمل است همچنین کانى سازى در امتداد گسل حضور دارد که احتمالا درجهت جنوب کاهش مى یابد. تهیه کنندگان: و. سیمیچ

کلید واژه ها: سایر موارد