شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان خراسان شمالى , یزد
نویسنده محمدى جوآبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۹

خلاصه توضیحات

نام منطقه: مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

توضیحات

نام منطقه: مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 1/6/1369 تا 30/8/1369 موقعیت جغرافیایى: مهدى آباد یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت سنجى وپلاریزاسیون القائى با دستگاه IPR-10 نتایج بدست آمده از عملیات: پیشنهاد حفر چند گمانه بر روى پروفیل هاى مختلف وادامه عملیات ژئوفیزیک تکمیلى در ارتفاعات شمالى تهیه کنندگان: ع. محمدى جوآبادى

کلید واژه ها: خراسان شمالى یزد