اکتشاف کانیهاى آهن

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده کیمیا قلم و یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: ندوشن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: یکم تا نهم ژانویه 1968

توضیحات

نام منطقه: ندوشن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: یکم تا نهم ژانویه 1968 موقعیت جغرافیایى: جنوب کوه سرخ واقع در استان یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج فلاکس گیت نتایج بدست آمده از عملیات: بررسیهاى ژئوفیزیکى نشان داد که دو توده آهندار مشاهده شده درسطح ،در عمق با هم ارتباطى نداشته ومحلى براى حفارى در بین دو تپه مذکور پیشنهاد نگردید در عوض محل حفارى بر روى این تپه ها تعیین گردید. تهیه کنندگان: ج.کیمیا قلم . ا.یوسفى

کلید واژه ها: یزد