مطالعه کانى سازى مس

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان آذربایجان شرقی
نویسنده نیکلاس و جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

ناممنطقه: خنج ایران مرکزى اهداف مورد نظر: مطالعه کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات

توضیحات

نام منطقه: خنج ایران مرکزى اهداف مورد نظر: مطالعه کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات: 23/9/64 لغایت 22/11/64 موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى جنوب خور و بیابانک روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القائى ، مقاومت سنجى با استفاده ازدستگاه IPR10 و منیتیک با استفاده از دستگاه منیتومتر پروتون. نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به اینکه حداکثر عمق قابل بررسى با استفاده از متد بکار رفته 80 متر میباشد آنومالى هاى موجود در منطقه ظاهرا عمق زیادى ندارد ولى بایستى محدوده با روشهاى دیگر در اعماق بیشتر خصوصا در مناطق آنومالى هاى ژئوشیمیائى مورد بررسى قرار گیرد. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس - ع. محمدى جوآبادى

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى