اکتشاف کانى سازى مس

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس و کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سیاه کوه اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات: 1تا 16 اکتبر 1971

توضیحات

نام منطقه: سیاه کوه اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات: 1تا 16 اکتبر 1971 موقعیت جغرافیایى: 120 کیلومترى شرق حاجى آباد و25 کیلومترى شمال دولت آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: IP --RS ---SEIGEL MARK VI ساخت سینترکس نتایج بدست آمده از عملیات: چندین زون کانى سازى سولفیدى با امتداد شمالغربى- جنوب شرقى وجود دارد که بدین منظور شش نقطه جهت حفارى پیشنهاد گردید. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس - ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: سایر موارد