اکتشاف کانیهاى مس

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس و کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: زند آباد - انجرد استان آذربایجان اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى مس تاریخ انجام عملیات: 4 تا 7 نوامبر 1967

توضیحات

نام منطقه: زند آباد - انجرد استان آذربایجان اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى مس تاریخ انجام عملیات: 4 تا 7 نوامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: زند آباد آذربایجان روش و دستگاه اندازه گیرى: پتانسیل خود زا ومغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: غیر از پروفیلهاى 0 و500 شمالى که آنومالى هاى قابل توجى دارند آنومالى هاى دیگرى مشاهده نشده است. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس - ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: سایر موارد