اکتشاف فیروزه

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده کیمیا قلم و ایرانمنش
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

ام منطقه: معدن فیروزه نیشابور اهداف مورد نظر: اکتشاف فیروزه تاریخ انجام عملیات: 13/2/53

توضیحات

نام منطقه: معدن فیروزه نیشابور اهداف مورد نظر: اکتشاف فیروزه تاریخ انجام عملیات: 13/2/53 لغایت 10/4/53 موقعیت جغرافیایى: 55 کیلومترى شمال غربى نیشابور روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ، مقاومت ویژه و مغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: با تکیه بر نقشه هاى آنومالى پلاریزاسیون القایى چهار زون جهت حفارى پیشنهاد گردید. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم م.ایرانمنش

کلید واژه ها: سایر موارد