اکتشاف کانیهاى مس

گروه ژئوفیزیک
استان سمنان
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: باغو و اطراف آن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى مس تاریخ انجام عملیات: 16 فوریه تا 14 مارس1970 ـ 18 آوریل

توضیحات

نام منطقه: باغو و اطراف آن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى مس تاریخ انجام عملیات: 16 فوریه تا 14 مارس1970 ـ 18 آوریل تا 8 مه1970 موقعیت جغرافیایى: 130 کیلومترى جنوبغربى دامغان نزدیکى ترود روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ، مقاومت ویژه ، مغناطیس سنجى وپلاریزاسیون خودزا نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده باغو 2 آنومالى قوى و 2 آنومالى متوسط شارژپذیرى مشاهده مى شود که همگى داراى جهت NE-SW باشند. در نهایت 4 محل جهت حفارى پیشنهاد گردید که در صورت موفق بودن ، پیشنهاد مى شود بر روى گرانودیوریت ها عملیات ژئوفیزیک بطور سیستماتیک انجام شود. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس

کلید واژه ها: سمنان