گزارش اولیه زمین شناسى دریایى دریاچه سوان (ارمنستان)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده راضیه لک، على محمدى، علیرضا صالحى پور
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

مدیریت زمین شناسى دریایى ـ سازمان زمین شناسى کشور