بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر , کردستان , همدان
نویسنده جمشید کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

ام منطقه: داشکسن ـ بهارلو (قروه کردستان ) اهداف مورد نظر: بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان تاریخ انجام عملیات: 5/8/64

توضیحات

نام منطقه: داشکسن ـ بهارلو (قروه کردستان ) اهداف مورد نظر: بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان تاریخ انجام عملیات: 5/8/64 لغایت 5/9/64 موقعیت جغرافیایى: شمالشرقى شهرستان قروه روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ، مقاومت ویژه و مغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج مغناطیس سنجى چندین گسل ویا کنتاکت احتمالى را مشخص نموده ودر یک بخش نیز تجمع مواد فرو مانیتیت را نشان مى دهد. همچنین بررسى هاى IP وRS نشان مى دهد کهمحدوده هاى بالا تر ازmv/v 25 براى کار تکمیلى مناسب است. تهیه کنندگان: جمشید کیمیا قلم  

کلید واژه ها: بوشهر کردستان همدان