مقدمه اى بر زمین لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ بلده (مازندران)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مازندران
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

در زمانى که هنوز بازسازى شهر بم به پایان نرسیده است، بار دیگر زمین لرزه اى

توضیحات

مقدمه اى بر زمین لرزه 8 خرداد 1383 بلده (مازندران) گروه لرزه زمین ساخت     در زمانى که هنوز بازسازى شهر بم به پایان نرسیده است، بار دیگر زمین لرزه اى ویرانگر شهرهاى شمالى کشور و همچنین پایتخت با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت را لرزاند. زمین لرزه جمعه ،‌هشتم خرداد ماه(Mw 6.2) در ساعت 08/17 دقیقه منطقه اى با جمعیت پراکنده در باختر استان مازندران را لرزاند. از آنجائى که زمین لرزه در منطقه اى کوهستانى روى داد و با توجه به بسته شدن راهها و دور از دسترس بودن برخى روستاها ، میزان تخریب تاکنون (شنبه نهم خرداد) به درستى روشن نیست. گزارشات اولیه سازوکار زمین لرزه را راندگى با مؤلفه امتداد لغز ناچیز نشان مى دهند. سازوکارهاى گزارش شده از منابع گوناگون کم وبیش شبیه بوده اما ژرفاى کانونى متغیر است. NEIC کانون زمین لرزه را در ژرفاى 28 کیلومترى ، سازمان زمین شناسى امریکا در 14 کیلومترى ، دانشگاه هاروارد در 35 کیلومترى و شبکه لرزه نگارى سویس آن را در 31 کیلومترى گزارش مى نمایند. منطقه البرز مرکزى در گذشته نیز شاهد زمین لرزه هاى ویرانگر بوده است. زمین لرزه سال 1369 رودبار – طارم با بزرگى Mw7.3 نمونه اى از آنها است که جان 40 هزار نفر را گرفت و 500 هزار نفر را بى خانمان نموده گسیختگى سطحى همراه با این زمین لرزه در سه قطعه اصلى و با درازاى بیش از 80 کیلومتر بود. این قطعات بصورت پلکانى با روند 95 تا 120 و با شیب به سوى جنوب گزارش شده اند (بربریان و همکاران 1992). زمین لرزه اخیر بلده در خاور این ناحیه واقع شده است اما سازوکارهاى گزارش شده براى این زمین لرزه متفاوت از زمین لرزه رودبار بوده و مؤلفه راستالغز قابل توجهى ندارند.   بطورکلى زمین لرزه هاى گذشته البرز داراى چند مشخصه مشترک اند : این زمین لرزه ها اغلب همراه با گسلش و چین خوردگى همزمان اند. آنها داراى هر دو مکانیزم راندگى و یا راستالغزند و تعداد زیادى از آنها بر روى گسله هایى روى مى دهند که تا پیش از آن شناسایى نشده بوده اند. بررسى صحرایى بر روى زمین لرزه بلده در دست انجام است و بزودى گزارش آنرا در این صفحه مشاهده خواهید نمود.          

کلید واژه ها: مازندران