بررسى مغناطیسى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ذکر نشده
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: ساحل گیلان اهداف مورد نظر: بررسى مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: موقعیت جغرافیایى: استان گیلان

توضیحات

نام منطقه: ساحل گیلان اهداف مورد نظر: بررسى مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: موقعیت جغرافیایى: استان گیلان روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: تنها نقشه ها موجود است:

کلید واژه ها: سایر موارد