گزارش مقدماتى زمین لرزه بزرگ سوماترا در جنوب خاورى آسیا

خلاصه توضیحات

در نخستین سالگرد زمین لرزه بم (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) زمین لرزه اى به

توضیحات

گزارش مقدماتى زمین لرزه بزرگ سوماترا در جنوب خاورى آسیا   گروه لرزه زمین ساخت     در نخستین سالگرد زمین لرزه بم (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) زمین لرزه اى  به بزرگى 9 منطقه جنوب خاورى آسیارا لرزاند. انرژى آزاد شده  این زمین لرزه بیش  از 6000 برابر انرژى زمین لرزه بم است.   این زمین لرزه بزرگترین زمین لرزه جها ن در 40  سال اخیر است. پیش از آن زمین لرزه هاى 1964 آلاسکا با بزرگى 2/9 ، زمین لرزه 1960 شیلى با بزرگى 4/9 و زمین لرزه 1957 آلاسکا با بزرگى 1/9  بزرگترین زمین لرزه هاى ثبت شده بوسیله دستگاههاى لرزه نگار بودند.  جنوب شرق آسیا منطقه فرورانش صفحه هند به زیر صفحه آسیا است.زمین لرزه سوماترا در محل این فرورانش و در اقیانوس هند روى داده است. زمین لرزه هاى رویداده در  اقیانوس ها ممکن است موجب شکست کف اقیانوس در راستاى گسله زمین لرزه اى  شوند. این شکست حجم عظیمى از آب را جابجا مى نماید وامواج سونامى  ایجاد مى شوند. امواج سونامى در ابتدا در داخل اقیانوس ها دامنه کمى داشته (در حد چند سانتیمتر) وبا سرعت زیاد 300 تا 500 کیلومتر در ساعت است حرکت مى نمایند. به تدریج که موج به سواحل نزدیک مى شود از سرعت آن کاسته شده ولى دامنه آن افزایش مى یابد . این دامنه گاه به چند ده متر مى رسد و در هنگام برخورد به ساحل مى توانند خسارات فراوانى به بار آورد  

کلید واژه ها: سایر موارد