حرکت تخته سنگى در ارتفاعات کوه امرالله در شمال باخترى شهر کنگاور در استان همدان

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان همدان
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

بر پایه گزارش افراد محلى از حرکت تخته‌سنگى مکعبى شکل

توضیحات

حرکت تخته سنگى در ارتفاعات کوه امرالله در شمال باخترى شهر کنگاور در استان همدان       بر پایه گزارش افراد محلى از حرکت تخته‌سنگى مکعبى شکل در ارتفاعات کوه امرالله در شمال باخترى شهر کنگاور در استان همدان (شکل 1)، بررسى کوتاهى از محل به عمل آمد. این تخته سنگ با شکل کم و بیش مکعب مستطیل داراى حجم تقریبى 13 متر مکعب و وزن حدود 25 تن بوده و از جنوب باخترى به سوى شمال خاورى حرکت کرده است. مسیر جابجایى تخته سنگ را (شکل2) مى‌توان از روى رد آشکارى که نشان‌دهنده 7 مرحله غلت یا جهش بر روى زمین است تعیین نمود. طى این مراحل سنگ در حدود 40 متر جابجا شده است. در هر یک از این مراحل برخورد تخته سنگ سبب گودشدن و فشرده شدن زمین گشته است (عکسهاى 3 تا 5). جنس تخته سنگ از آهک داراى فسیل و متعلق به کرتاسه زیرین مى‌باشد. زمان حرکت تخته سنگ در حدود 3 ماه پیش و پیش از اسکان عشایر بوده است.     برسى داده‌هاى دستگاهى، رویداد زمینلرزه‌اى را در این منطقه نشان نمى‌دهد اما امکان دارد این سنگ در اثر زمین لرزه‌هاى محلى که توسط شبکه‌هاى لرزه شناسى ثبت نشده است حرکت کرده باشد.  

کلید واژه ها: همدان