بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان تهران , خراسان رضوى , سمنان
نویسنده نیکلاس و ایرانمنش
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: هفت خوان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: از تاریخ 1/2/54 لغایت 20/2/54

توضیحات

نام منطقه: هفت خوان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: از تاریخ 1/2/54 لغایت 20/2/54 موقعیت جغرافیایى: در دامنه کوههاى نزدیک ایستگاه هفت خوان (راه آهن تهران ـ مشهد)ـ 90 کیلومترى جنوب شرقى سمنان روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ومقاومت سنجى با استفاده از دستگاه IPR- 8 نتایج بدست آمده از عملیات: بعد از انجام عملیات مشخص گردید که کانى سازى در منطقه سطحى بوده ومحدود به همان آثار سطحى مى باشد. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس ، م. ایرانمنش

کلید واژه ها: تهران خراسان رضوى سمنان