طرح تلفیق لایه هاى اطلاعاتى پایه و معرفى مناطق امید بخش معدنى زوزن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان خراسان رضوى
نویسنده ناصر عابدیان،ابراهیم شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

این عملیات در دو مرحله ى کلى،طراحى و انجام گردیده است.مرحله ى اول تا رسم نقشه هاى آنومالى ‍ژئوشیمیایى،کانى سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحله ى دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه هاى سنگى از آلتراسیونهاى احتمالى ،مناطق کانى سازى احتمالى و شکستگى هاى پرشده تعقیب خواهد شد.

توضیحات

  مقدمه این عملیات در دو مرحله ى کلى،طراحى و انجام گردیده است.مرحله ى اول تا رسم نقشه هاى آنومالى ‍ژئوشیمیایى،کانى سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحله ى دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه هاى سنگى از آلتراسیونهاى احتمالى ،مناطق کانى سازى احتمالى و شکستگى هاى پرشده تعقیب خواهد شد. درنهایت پس ازکنترل محدوده هاى آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابى قرار مى گیردو سپس مناطق امید بخش به جهت استمرارمطالعات و یا توقف آن معرفى خواهند شد.  هدف مطالعه هدف از انجام این مطالعات بررسى پتانسیل مواد معدنى بانگرش ویژه بر روى متغیرهاى طلا،مس،آهن و همچنین عناصر پاراژنز آنها مى باشد که با برداشت نمونه هاى ژئوشیمیایى و کانى سنگین د رمقیاس 1:25،000 و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر و درنهایت معرفى مناطق امید بخش انجام مى گیرد.لازم به ذکراست که د رمنطقه زوزن(I)به مساحت تقریبى 102کیلومترمربع تعداد 488نمونه ژئوشیمیایى و 224 نمونه کانى سنگین برداشت گردیده است.   جمع آورى اطلاعات دراین مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت: 1-نقشه زمین شناسى 1:100،000 زوزن –سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 2-نقشه زمین شناسى 1:250،000گناباد –سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 3-نقشه ‍ژئوفیزیک هوایى 1:250،000 گناباد –سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 4-گزارش اکتشاف ژئوشیمیایى سیستماتیک ورقه یکصد هزارم زوزن- سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور- مرکز مشهد 5- نقشه توپوگرافى 1:250،000 گناباد-سازمان جغرافیایى نیروهایى مسلح 6- نقشه توپوگرافى 1:25000 باغ بخشى – 7958 IV NW- سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح 7- نقشه توپوگرافى 1:25000 قطر گز- 7958 IV SW- سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح 8- نقشه توپوگرافى 1:25000 مزرعه عمار-7958IV SE- سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح 9- نقشه توپوگرافى 1:25000خلط آباد -7958 III NE- سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح   موقعیت جغرافیایى ،راهااى ارتباطى ،آب و هوا،وضعیت معیشتى محدوده مورد سخن د ر88کیلومترى شرق شهرستان گناباد در استان خراسان رضوى قرار گرفته است و ازشمال به روستاى باغ بخشى ،از جنوب به روستاى خلط آباد و ازشرق به روستاى زوزن و قاسم آباد محدود مى شود .نقشه (1-1) مختصات جغرافیایى محدوده مورد سخن به شرح زیر است.   باتوجه به اینکه محدوده مورد مطالعه د ربخش هاى شمال خاورى بلوک لوت قرار مى گیرد ،درناحیه بیابانى و نیمه بیابانى کشور واقع است .این ناحیه د ربیشتر ماههاى سال خشک و کم باران بوده و بطور معمول بارندگى محدود به فصل زمستان و آغاز بهار است.بطور کلى بارش سالیانه از200متر فراتر نیست.وزش بادهاى موسمى از ویژگى آب و هوایى این منطقه بوده و مهمترین پوشش گیاهى در مناطق کوهستانى بنه و در مناطق پست تر بوته هاى خار(گون) مى باشد. مهم ترین فعالیت اهالى ساکن در این محدوده دامدارى و کشاورزى بوده و مهم ترین محصولات کشاورزى این منطقه پنبه و گندم است.   زمین ریخت شناسى از نظر ریخت شناسى دو واحد عمده در سطح منطقه قابل بررسى است.واحد پایین دست منطقه ،عموما به صورت تپه ماهورى با سطوح فرسایشى صاف و هموار است.سیستم آبراهه اى آن منظم و راستاى آنها از روند شمال شرق-جنوب غرب تبعیت مى نماید.رخساره بالادست عموما چهره ساز بوده و داراى خط الراس هاى کشیده و کاملا مدور است .این واحد که بیشتر در حوالى مرکزى نقشه رخنمون دارد  در ارتباط با برونزد توده هاى گرانیتوئیدى مى باشد .بیشترین ارتفاع منطقه نیز مربوط به قله شاه نشین به ارتفاع 2022 متراست.   چینه نگارى(برگرفته ازگزارش نقشه زمین شناسى 1:100000 زوزن) محدوده مورد مطالعه حاوى برونزدهایى از پالئوزوئیک تا کواترنر است که در این توالى نبودهاى چینه نگارى بزرگى نیز وجود دارد.از کهن ترین سنگ هاى برونزد یافته مى توان به مجموعه دگرگونى موجود د ربخش هاى مرکزى منطقه اشاره نمود که تصور مى شودبه پالئوزوئیک وابسته باشند. هم چنین یک سرى نهشته هاى شیلى-ماسه سنگى بامیان لایه هاى سنگ آهکى در شرق منطقه رخنمون داشته که به سازند سردر مربوط مى باشند.این نهشته ها دچار دگرگونى ناحیه اى ضعیفى بوده و هم چنین در مجاورت با توده نفوذى دستخوش دگرگونى مجاورتى نیز گشته اند. در آغاز ترشیارى فعالیت هاى آتشفشانى به طو رگسترده اى در بخش هاى شمالى منطقه آغاز شده و درپى آن با نهشته هاى ولکانو کلاسیک ادامه مى یابد. ترکیب شیمیایى گدازه هاى این مرحله بیشتر آندزیتى بوده و آگلومرا و به مقدار کمتر نهشته هاى ولکانو کلاسیک از دیگر فعالیت هاى این فاز آتشفشانى هستند.انباشته هاى قاره اى پلیو کواترنر و انباشته هاى بادى ازدیگر نهشته هاى داراى گسترش د راین منطقه مى باشند.در زیر واحدهاى سنگى از قدیم به جدید توصیف شده اند.نقشه (1-2)  پالئوزوئیک  1-6-1-1 واحد Css : این واحد که د رقسمت هاى شمال شرقى و تا حدودى درحوالى مرکز منطقه رخنمون یافته ،متشکل از شیل هاى چین خورده خاکسترى مایل به آبى تیره (یا سبز زیتونى ) با لایه بندى نازک تا متوسط ،ماسه سنگ هاى با رنگ هوازدگى خاکسترى مایل به سبز به طور محلى کنگلورایى در طبقاتى به ضخامت چند دسى مترى تا چند مترى و میان لایه ها ى سنگ آهکى ماسه اى ریز دانه است. همه سنگ هاى یاد شده دچار یک دگرگونى ناحیه اى بسیار ضعیفى شده اند و در شیل ها و ماسه سنگ ها فولیاسیون ضعیفى بوجود آمده است. ضخامت تقریبى این واحد بالغ  بر600 متر در نظر گرفته مى شود.در نزدیکى توده گرانیتوئیدى واحدهاى سنگى یاده شده تحت تاثیر فرایند دگرگونى مجاورتى قرار گرفته اند که با نزدیک شدن به توده گرانیتوئیدى شدت دگرگونى زیادتر مى شود بطوریکه دربرخى موارد با سیلیسى و سریسیتى شدن نیز همراه است.  سنوزوئیک  واحدهاى (Ets,Pea) : بطور کلى دوره پالئوسن –ائوسن د رگستره منطقه با سنگ هاى آتشفشانى و ولکانو کلاسیک مختلف مشخص مى شود که با توجه به شرایط سنى و ترکیبى مى توان آنها را به 2 واحد تقسیم نمود.واحد زیرین که تصور مى شود به سن پالئوسن – ائوسن پایینى مربوط باشد بطور عمده متشکل از آندرزیت ها ،آگلومرا،ربوداسیت،توف و برش هاى آتشفشانى است.این واحد در بخش هاى شمال غربى منطقه گسترش یافته است.این فعالیت آتشفشانى در محیط دریایى کم عمق یا خشکى انجام گرفته است.واحد بالایى به سن ائوسن پایینى تا میانى بطور کلى ولکانو کلاسیک بوده و در حوالى جنوب شرقى منطقه گسترش دارد.این واحد که بطور عمده اپى کلاسیک تا اندازه اى ویژگى نهشته هاى فیلیشوئیدى رانیز داراست.  واحد PEa)): این واحد که نشان دهنده نخستین فاز فوران سنگ هاى آتشفشانى در محدوده مورد مطالعه است دربخش هاى شمالى منطقه رخنمون داشته و بطور عمده متشکل از آندزیت هاى پورفیرى و ریز دانه ،آگلومرا، ربوداسیت ،میان لایه هاى کنگلومرایى و ماسه سنگى،توف و برش هاى آتشفشانى است.این آگلومراها حاوى قطعات آندزیتى به قطر 5 تا 10 سانتى متر هستند.بطور کلى شیب جریان هاى گدازه و پیرو کلاسیک  ها در این واحد کم است. واحد (Ets): این واحد که بیشترین گسترش آن در بخش هاى جنوب شرقى منطقه مورد بررسى است ،متشکل از یک سکانس ولکانى کلاسیک است.این توالى ولکانى کلاسیک از کنگلومراى توفى،ماسه سنگ توفى،سیلتسون توفى تشکیل شده است.سنگ هاى این واحد ازلایه بندى خوبى برخوردار بوده که این لایه بندى به طور منظم تکرار مى شود .کنگلومراهاى این واحد از جورشدگى خوب برخوردار نیستند.قطعات این کنگلومرا به طور عمده شامل سنگ هاى آتشفشانى آندزیتى ،تراکیتى و قطعات سنگ هاى گرانیتى مى باشد. پیشینه قطر قطعات این کنگلومرا به 10 سانتى متر نیز مى رسد و ضخامت لایه هاى آن حداکثر 30 سانتى متر است.واحدهاى ماسه سنگى این واحد از نوع لیت آرنایت فلد سپاتى نارس هستند که حاوى قطعاتى از سنگ هاى رسوبى آتشفشانى و دگرگونى مى باشند.بیشترین ضخامت این لایه ها ى ماسه سنگى 20 سانتى متراست.     کواترنر    واحد (Qt1): این واحد نشانگر قدیمى پاد گانه ها و انباشته هاى آبرفتى مى باشد.این انباشته ها بیشتر د ربخش هاى باخترى و جنوب باخترى منطقه گسترش دارند.   واحد (Qf): این واحد شامل انباشته ها ى آبرفتى در دامنه ارتفاعات و مخروط افکنه ها و رسوبات واریزه اى است.بیشترین گسترش آن در شمال ،غرب و جنوب غربى منطقه است. سنگ هاى آذرین درونى و نیمه ژرف سنگ هاى آذرین درونى درگستره منطقه داراى گسترش زیادى هستند.کهن ترین رخداد نفوذى درمنطقه مربوط به یک توده گرانیتى کوچک است.که به داخل واحد Pzmنفوذ کرده است.با توجه به همسانى بافتى و کانى شناختى این توده کوچک با توده نفوذى گیسور(ورقه نوده،شماره7858) این توده به کرتاسه بالایى نسبت داده شده است.   واحد(gr): این توده گرانیتى که درجنوب مزرعه شاهرخ برونزد دارد متشکل از میکروگرانیت کمى دگرسان شده است و به لحاظ بافتى و ترکیبى با توده گرانیتوئیدى زوزن تفاوت دارد. کانى هاى متشکله سنگ در زیر میکروسکوپ عبارتند از پلاژیو کلاز،فلدسپات پتاسیک و کوارتز.  واحد (mgr): این واحد که دربخش مرکزى توده گرانیتوئیدى زوزن قرار گرفته است متشکل از مونزو گرانیت هاى کمى خردشده است.آثارى از دگرسانى در برخى مناطق در سنگ هاى این واحد دیده مى شود که فاقد گسترش جانبى است.مونزودیوریت ها داراى بافت هیپ ایدیومورفیک گرانولار تا میکروگرانولار بوده و در بعضى نمونه ها بافت میکروگرافیکى نیز دیده مى شود.کانى هاى متشکله این سنگ ها به ترتیب فراوانى عبارتند از پلاژیوکلاز،فلدسپات پتاسیک ،کوارتز و بیوتیت.   واحد (gd): این .واحد بطور عمده متشکل از گرانودیوریت هاى گرانولار،میکروگرانیت و گرانیت است.گرانودیوریت ها متشکل از پلاژیو کلاز،کوارتز،هورنبلد،فلدسپات پتاسیک و بیوتیت است.   دایک هاى حد واسط – بازیک این دایک ها باضخامت متغیر در منطقه مورد مطالعه بویژه د رواحد هاى نفوذى و آتشفشانى دیده مى شوند.این دایک ها در حوالى مناطق شاهرخ و قله شاه نشین بیشتر داراى ترکیب حد واسط و بافت پورفیرى با زمینه آفانتیک و میکرولیتیک هستند.بعضى از این دایک ها دچار دگرگوسانى ضعیفى نیز گردیده و در بعضى موارد کانى هاى مافیک آنها بطور کامل دگرسان شده اند.بطور کلى از نظر شیمیایى ترکیب دایک ها آلکالن است.  سنگ هاى دگرگون شده بطور کلى سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى و مجاورتى در محدوده مورد مطالعه ا زگسترش خوبى برخوردارند.سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى د ربخش باخترى منطقه مورد مطالعه گسترش دارند.این سنگ ها در همبرى با توده گرانیتوئیدى زوزن دچار دگرگونى مجاورتى نیز گشته اند.سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى با علامت Pzm د رنقشه نشان داده شده ا ند و متشکل از انواع شیست ها،ماسه سنگ هاى دگرگونه و سنگ آهک دگرگونه اند.در بخش شمالى توده گرانیتوئیدى زوزن  سنگ هاى دگرگونى مجاورتى گسترش یافته است.سنگ هاى این واحد متعلق به سازند سردر هستند که د رهمبرى با توده گرانیتوئیدى د رالیگوسن دچار سیلیسى شدن و فرآیند دگرگونى همبرى شده اند.در ذیل واحدهاى دگرگونى به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند.  واحد(Pzm): این واحد متشکل از استرولیت شیست،مسکویت شیست گارنت دار،سنگ آهک هاى دگرگونه (که به طور بین لایه اى با میکاشیست ها قرار گرفته اند)و بعضا ماسه سنگ هاى دگرگونه است.استرولیت شیستها داراى بافت پورفیروبلاستیک و مسکویت شیست هاى گارنت دار داراى بافت لیپدوبلاستیک مى باشند. دربرخى از این سنگ ها گارنت ها به نسبت درشت دانه و تا ندازه اى داراى ارزش اقتصادى مى باشند.ماسه سنگهاى دگرگونه داراى لایه بندى واضحى بوده و ضخامت طبقات آنها بین 15 تا10 متراست.با توجه به پاراژنز کانى شناختى  دیده شده و نوع سنگ ها ى دگرگونه مى توان نتیجه گرفت که بخشى از سنگ مادر واحدهاى دگرگونه د رگستره منطقه مورد مطالعه ترکیب پلیتى داشته اند. با توجه به حضور استرولیت مى توان نتیجه گرفت که دگرگونى از رخساره شیست سبز نیز فراتر رفته و به بخش زیرین رخساره آمفیبولیت رسیده است.سنگ هاى  دگرگونه احتمالا متعلق به پالئوزوئیک هستند.در رابطه با زمان دگرگونى سنگ هاى یاد شده از یکسو با توجه به آنکه رخداد دگرگونى کیرین پیشین  درلوت داراى اهمیت زیادى است و از سوى دیگر با توجه به آنکه منطقه مورد مطالعه دربخش  شمال خاورى بلوک لوت قرار مى کیرد لذا چنین به نظر مى رسد که رخداد دگرگونى  دررابطه با فاز کوهزایى کیمرین پیشین باشد.   واحد (Cms): این واحد که در بخش هاى شمالى منطقه مورد سخن داراى گسترش است. بدلیل تاثیر حرارتى توده زوزن ایجاد شده است.سنگ هاى سازند سردر د رهمبرى توده زوزن دچار تبلور دوباره و سیلیسى شدن گسترده اى شده اند که با زدیک شدن به توده یادشده این اثرات بیشتر مى شود.دربرخى مناطق در مجاورت توده فوق هورنفلس نیز ایجاد شده است.هورنفلس ها به رنگ خاکسترى تیره تا سیاه بوده و بسیار سخت و فشرده هستند.با توجه به آنکه حرارت توده زوزن آنقدر بالا نبوده است لذا هورنفلس ها گسترش چندانى نداشته و رخساره دگرگونى مجاورتى از رخساره آلبیت- اپیدوت فراتر نرفته است.بطور کلى تاثیر حرارتى توده زوزن در سنگ هاى دربرگیرنده بیشترتجدید تبلور و سیلیسیفیکاسیون بوده است.   زمین شناسى ساختمانى(برگرفته شده از گزارش زمین شناسی1:100000 زوزن) با توجه به اینکه محدوده مورد سخن دربخش شمال خاورى بلوک لوت جاى مى گیرد،لذا تحولات ساختارى آن نیز بایستى متاثر از تحولات ساختارى بلوک لوت باشد.ماگماتیسم ترشیر گسترده (فعالیت هاى آتشفشانى و نفوذى) همراه با برونزد گسترده سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى از ویژگى هاى این منطقه است.رخنمون سنگ هاى آتشفشانى و نفوذى با روند تقریبى NNW.SSE در باختر ،خاور و شمال خاورى بوسیله نهشته هاى کواترنرى پوشیده اند که این رویداد باعث برونزد  نیافتن چگونگى ارتباط این سنگ ها با واحدهاى دیگر درمنطقه شده است. در بخش هاى شمالى منطقه یک برونزد از سنگ هاى دگرگونى مربوط به پى سنگ پالئوزوئیک و یک رخداد گسترده از توده نفوذى گرانیتوئیدى که به طور کلى در قله شاه نشین برونزد دارد،مشخص است.سنگ هاى منتسب به سازند سردر(واحدCss) و سنگ هاى دگرگونى واحد Pzm دچار چین خوردگى شده اند و در واحد Pzm یک نسل چین خوردگى را مى توان مشاهد ه کرد.این چین ها درابعاد سانتى متر و از نوع جناغى هستند.در مقاطع میکروسکوپى در سنگ هاى دگرگونى واحد Pzm یک نسل شیستوزیته نافذ را مى توان دید.در سنگ هاى ولکانو کلاسیک واحد Ets چین خوردگى هاى به نسبت ملایمى مشاهد ه مى شود.به طور کلى گسل هاى مشاهده شده د رمحدوده مورد بررسى داراى دو روند چیره        NE-SWو NNW-SSE هستند.هر چند گسل هایى با روند خاورى – باخترى نیز دیده مى شوند. این گسل ها بیشتر  ازنوع امتداد لغز با مولفه شیبى (مورب لغز) هستند که به نظر مى رسد جابجایى امتدادى آنها بیشتر از جابجایى عمودى آنها باشد.گسل هایى با روند NNW – SSE بطور کلى ازجنوب (در داخل واحد هاى آتشفشانى)به سمت شمال (در داخل توده گرانیتوئیدى) قابل مشاهده هستند. این گسل ها بیشتر داراى حرکت چپگردند.گسل هاى با روند NE-SW درداخل سنگ هاى آتشفشانى و نفوذى مشاهده مى شوند که این گسل ها نیز در بعضى موارد داراى حرکت چپگرد بوده و گسل هاى پیشین  را جابجا نموده اند. دگرگونى رخداده  د رسنگ هاى واحدPzm و دگرگونى بسیار ضعیف در سنگ هاى منتسب به سازند سردر به احتمال زیر تاثیر رخداد تکتونیکى کیمرین پیشین (Early Kimerian) روى داده اند. با توجه به قرارگیرى منطقه در بخش شمال خاورى بلوک لوت یادآورى این نکته ضرورى است که ریرومحافظ(1970) بر این باورند که فرایندهاى تکتونیکى اواخر تریاس ،بویژه د رناحیه لوت ،پرشده بود و نه تنها منجر به چین خوردگى شدید شده اند بلکه دگرگونى بالایى را نیز سبب شده اند .بطور کلى چین خوردگى ملایم و گلسلشن نامنظم ،مشخص کننده ساختمان هاى لایه ها ى تریاس ،کرتاسه و ترشیر بلوک لوت است(اشتوکلین و همکاران،1972).به غیراز رخداد کیمرین پیشین از فازهاى اصلى بعدى دگر شکلى مى توان به رخداد کیمرین پسین اشاره کرد که سنگ هاى رسوبى ژو راسیک را درشمال خاورى ورقه زیر تاثیر قرار داده است.و دگر شیبى مشاهده شده بین سنگ هاى رسوبى ژوراسیک و کرتاسه به احتمال به این فاز دگرشکلى بوجود آمده باشد. در پالئوسن –ائوسن بطور کلى وضعیت فشارى حاکم نبوده است و آتشفشانى گسترده تا ائوسن بالایى ادامه داشته است.یک فاز پلوتونیسم گسترده ،د رمنطقه د رالیگوسن رخ داده است که اثر این فاز دربیشتر نقاط ایران ثبت شده است.چین خوردگى و گسلشن نئوژن پسین باعث بوجود آمدن شکل کلى رشته و حوضه (Basin Range)کنونى در منطقه شده است. با توجه به اینکه محیط تکنوتیکى توده گرانیتوئیدى زوزن یک محیط مرتبط با فرورانش است و با توجه به آنکه سنگهاى آتشفشانى برونزد یافته در محدوده مورد سخن تمایلات کالکو آلکان نشان مى دهد،بنظر مى رسد ماگماتیسم روى داده در گستره مورد مطالعه بطور کلى یک ماگماتیسم مرتبط با فرورانش باشد. زمین شناسى اقتصادى و پتانسیل هاى معدنى(برگرفته از گزارش نقشه زمین شناسى 1:100000زوزن) با توجه به مشاهدات صحرایى و مطالعات انجام شده چنین مى نماید که اندیس هاى معدنى محدوده مورد سخن از ارزش اقتصادى بالایى برخوردار نباشند.مواردى از اندیس هاى غیرفلزى نیز شناسایى شده که در بین آنها یک اندیس گارنت از ارزش اندکى برخوردار است.با توجه به آثار سرباره هاى به نسبت زیادى که در محدوده به چشم مى خورد به نظر مى رسد که درزمان ها ى گذشته فعالیت معدنکارى بر روى این اندیس ها صورت گرفته و با توجه به نداشتن بازده رها شده اند.با توجه به اینکه توده گرانیتوئیدى زوزن متعلق به تیپ I ودر ارتباط با محیط فرورانش است لذا پتانسیل کانه سازى بالایى از چنین توده اى انتظار مى رود ولى بدلیل پایین بودن سطح فرسایش و حذف مناطق امید بخش معدنى د رسقف توده گرانیتوئیدى چنین به نظر مى رسد که در حال حاضر از پتانسیل اقتصادى بالایى برخوردار نباشد.در زیر بطور خلاصه به اندیس هاى معدنى دیده شده اشاره مى گردد. اندیس آهن شاهرخ د رخاور مزرعه شاهرخ در داخل سنگ هاى اسکارنى گارنت و اپدوت دار عدسى هاى آهن دیده مى شود که از جنس هماتیت هستند .ضخامت عدسى هاى آهن دار از 5متر و طول آنها از 30متر فراتر نمى باشد. اندیس گارنت چشمه نیزار در شمال مزرعه شاهرخ در داخل سنگ هاى دگرگونى ناحیه اى (واحدPzm)شیست ها حاوى دانه هاى گارنت هستند که میانگین اندازه آنها 2-3 میلى متر است. در این محل ترانشه ها و چاهک هاى متعددى در داخل گارنت سریسیت شیست ها حفر شده است.تراکم گارنت ها در سنگ در برگیرنده چندان زیاد نیست و همین امر از ارزش اقتصادى آنها مى کاهد. اثر معدنى بنتونیت د رجنوب باختر در جنوب باختر مهاباد در داخل واحد Pea آثارى از بنتونیت دیده مى شود .منطقه مورد مطالعه بوسیله حفر یک ترانشه به طول 20متر و چاهک هاى اکتشافى به عمق 7متر مورد اکتشاف بیشتر واقع شده است.بطور کلى این اثر گسترش عمقى و جانبى ندارد. درجنوب مزرعه شاهرخ در داخل سنگ هاى واحد Pzm آثار کنده کارى قدیمى و زون هاى دگرسانى دیده مى شود که با توجه به بررسى هاى انجام شده از اهمیت قابل توجهى برخوردار نیست. اطلاعات ژئوشیمیایى درمقیاس کوچکتر (1:100000) اساس انتخاب محدوده زوزن I با هدف انجام مطالعات ژئوشیمیایى د رمقیاس 1:25000 برپایه مطالعات ژئوشیمیایى سیستماتیک ورقه یکصد هزارم زوزن (سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور-مرکز مشهد –حسن عزمى -2005)مى باشد.محدوده هاى امید بخش حاصل از بررسى هاى فوق الذکردر نقشه (1-3)به نمایش گذاشته شده است.همانطور که مشاهده مى شود محدوده زوزن I به مساحت تقریبى 102کیلومتر مربع از 4ناهنجارى با شماره هاى 6و7و8و9تشکیل شده است.ناهنجاریهاى مورد سخن (برپایه مطالعات ژئوشیمیایى برگه یکصد هزارم زوزن )نسبت به عناصر طلا و پاراژنزهاى وابسته ،سرب،روى،مس،آهن و تنگستن از غنى شدگى نسبى برخوردار هستند.همچنین برپایه نتایج کانى سنگین ،کانى هاى طلا (4ذره)،شئلیت،سینابر و کانى هاى سرب ،روى ومس گزارش گردیده است.ضمن آنکه در بررسى هاى مرحله کنترل ناهنجارى ورقه یکصد هزارم زوزن نتایج نمونه هاى سنگى که از مناطق آلتره و مینرالیزه برداشت گردیده است.عناصر طلا،نقره،مس،سرب،روى،تنگستن،ارسنیک و بیسموت از غنى شدگى برخوردار مى باشند.در مطالعات نیمه تفصیلى (گزارش حاضر)،با برداشت نمونه هاى سیلت آبراهه اى (با تراکم 5 نمونه به ازاى هر کیلومتر مربع)و نمونه هاى کانى سنگین (2 نمونه به ازاى هر کیلومتر مربع )سعى گردید تا وضعیت ناهنجاریهاى حاصل شده در مطالعات یکصد هزارم با دقت بیشترى مشخص گردد که نتایج آن در ادامه گزارش بطور کامل آورده شده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى