بررسى کانى سازى مس

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان کرمان
نویسنده s.visic
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: هفت خوان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: از تاریخ 1/2/54 لغایت 20/2/54

توضیحات

نام منطقه: کرمان اهداف مورد نظر: تاریخ انجام عملیات: 24 آوریل تا 11 نوامبر 1972 موقعیت جغرافیایى: در پنج محدوده کوه گل ،جوشین ، زورک ، رازى آبادـ مدین و درحمزه روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ومقاومت سنجى با استفاده ازدستگاه SEIGEL MARK VI نتایج بدست آمده از عملیات: کانى سازى مس در چندین ناحیه مشاهده گرددید وپلاریزاسیون القایى وجود دو زون موازى از کانى سازى سولفیدى را نشان داده است و در نهایت دو محل جهت حفارى پیشنهاد گردید . : s.visic

کلید واژه ها: کرمان