گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده راضیه لک، علی محمدی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۹
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II)

خلاصه توضیحات

دریاچه سوان به عنوان مرتفع ترین دریاچه آب شیرین اوراسیا در کشور ارمنستان قرار دارد. این دریاچه دارای مساحتی بیش از 1000 کیلومتر مربع می باشد. بررسی های رسوب شناسی و محیط رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و زیست محیطی 28 رودخانه حوضه آبریز دریاچه سوان در آبان ماه سال 2008 انجام گردید. در این بررسی تعداد 35 نمونه رسوب سطحی از بستر رودخانه ها ، 5 نمونه از خطوط ساحلی و 15 نمونه از رخنمون های سنگی اطراف دریاچه برداشت گردید. پس از آنالیز های دانه بندی ، کلسی متری، آنالیز شیمیایی، کانی شناسی رسها و پتروگرافی نتایج ذیل حاصل گردید.

توضیحات

وزارت صنایع و معادن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مدیریت زمین شناسی دریایی گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II) ناظر علمی: راضیه لک تهیه کننده: علی محمدی چکیده: دریاچه سوان به عنوان مرتفع ترین دریاچه آب شیرین اوراسیا در کشور ارمنستان قرار دارد. این دریاچه دارای مساحتی بیش از 1000 کیلومتر مربع می باشد. بررسی های رسوب شناسی و محیط رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و زیست محیطی 28 رودخانه حوضه آبریز دریاچه سوان در آبان ماه سال 2008 انجام گردید. در این بررسی تعداد  35 نمونه رسوب سطحی از بستر رودخانه ها ، 5 نمونه از خطوط ساحلی و 15 نمونه از رخنمون های سنگی اطراف دریاچه برداشت گردید. پس از آنالیز های دانه بندی ، کلسی متری، آنالیز شیمیایی، کانی شناسی رسها و پتروگرافی نتایج ذیل حاصل گردید.