بررسى ژئوفیزیکى سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: گاو طلا اهداف مورد نظر: بررسى ژئو فیزیکى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 23 جولاى لغایت 22 آگوست 1973

توضیحات

نام منطقه: گاو طلا اهداف مورد نظر: بررسى ژئو فیزیکى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 23 جولاى لغایت 22 آگوست 1973 موقعیت جغرافیایى: 110 کیلومترى جنوب سارى روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ومقاومت سنجى با استفاده از دستگاه SEIGEL MARK VI نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج نشان داد که در محدوده گاو طلا ناهنجارى بزرگى که ارزش کار اکتشافى بیشترى داشته باشد وجود نداشته ومحدود به چند عدسى وپاکت کوچک مى باشد. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس

کلید واژه ها: سایر موارد