عملیات اکتشافى ژئوفیزیک

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان تهران
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سربندان – شهرستان دماوند اهداف مورد نظر: عملیات اکتشافى ژئوفیزیک درزمین هاى واگذارى به مرکز خدمات روستایى

توضیحات

نام منطقه: سربندان – شهرستان دماوند اهداف مورد نظر: عملیات اکتشافى ژئوفیزیک درزمین هاى واگذارى به مرکز خدمات روستایى تاریخ انجام عملیات: 27/4/66 موقعیت جغرافیایى: سربندان - شهرستان دماوند روش و دستگاه اندازه گیرى: روش مقاومت سنجى باجریان مستقیم نتایج بدست آمده از عملیات: با انجام عملیات ژئوفیزیک ضخامت آبرفتهاى موجود مطالعه شدودرپروفیل AAدونقطه براى حفارى مناسبترین محل تشخیص داده شد . تهیه کنندگان: هارون نیکلاس

کلید واژه ها: تهران