پوشانیدن رخنمون شیل ها

گروه ژئوفیزیک
استان کرمان , یزد
نویسنده کیمیا قلم و همکارى جوآبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه. تاریخ انجام : معدن کوشک “ بافق “ اهداف مورد نظر: پوشانیدن رخنمون شیل ها وهمچنین نواحى بین آنها بوده تا رابطه محورهاى مینرالیزه مشخص شود.

توضیحات

نام منطقه. تاریخ انجام : معدن کوشک “ بافق “ اهداف مورد نظر: پوشانیدن رخنمون شیل ها وهمچنین نواحى بین آنها بوده تا رابطه محورهاى مینرالیزه مشخص شود عملیات: مرحله اول 15/11/61 بمدت 35 روز ودر مرحله دوم از تاریخ 20/1/62بمدت یکماه موقعیت جغرافیایى: 50 کیلومتر شمال بافق روش و دستگاه اندازه گیرى: قطبش القایى ومقاومت سنجى ومغناطیس سنجى با دستگاه IPR10 وپروتون نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به زمین شناسى منطقه ومطابقت آن با نقشه شارژابلیته تعداد 11 منطقه آنومالى در منطقه تشخیص داده شده است . درهرکدام ازاین مناطق چندین دایپل به اجرا درآمده است . درمنطقه چاه گز یک آنومالى وسیع بدست آمده که در اثر وجود مواد هادى درشیل ها بوده وکاذب میباشد . تهیه کنندگان: ج . کیمیاقلم باهمکارى ع . محمدى جو آبادى

کلید واژه ها: کرمان یزد