مطالعات ژئوفیزیکى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان آذربایجان شرقی , خراسان شمالى , سمنان
نویسنده على محمدى جوآبادى با همکارى محمد تقى . کره ئى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۳

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلوت سمنان اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیکى تاریخ انجام عملیات: آذرماه 1373 موقعیت جغرافیایى: 110 کیلومترى جاده سمنان- دامغان معدن مس کلوت

توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلوت سمنان اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیکى تاریخ انجام عملیات: آذرماه 1373 موقعیت جغرافیایى: 110 کیلومترى جاده سمنان- دامغان معدن مس کلوت روش و دستگاه اندازه گیرى: بروش قطبش القایى و مقاومت ظاهرى با استفاده از دستگاه نتایج بدست آمده از عملیات: آنومالیهاى مشاهده شده با آثار کانى سازى مالاکیت کاملا“ انطباق دار د 9 گمانه اکتشافى جهت مطالعات بیشتر درمنطقه اکتشافى پیشنهاد شده است . تهیه کنندگان: على محمدى جو آبادى نام منطقه: رباط ، کلیشم و زه آباد ( قزوین ) اهداف مورد نظر: 1- انجام مطالعات اکتشافات ژئوفیزیکى بروشهاى RS ,IP)) جهت بررسى امکان وجود کانى سازى سولفوره بخصوص سولفورهاى سرب در منطقه با انتخاب آرایش هاى مناسب جهت تعیین گسترش وشکل بى هنجاریهاى احتمال در عمق . 2- تعیین عوامل زمین شناسى مختلف درحد اطلاعاتى که از روشهاى ژئوفیزیک مورد استفاده حاصل میشود . 3- پیشنهاد محل گمانه هاى اکتشافى روى بى هنجاریهاى احتمالى براساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوفیزیکى به کارشناسان جهت ارزیابى آنها با نتایج زمین شناسى منطقه . تاریخ انجام عملیات: شهریور 71 موقعیت جغرافیایى: 80 کیلومترى شمال غرب شهرستان قزوین درنزدیکى لوشان روش و دستگاه اندازه گیرى: بروش قطبش القاییIP ) ( و مقاومت سنجى RS )) نتایج بدست آمده از عملیات: دو زون بى هنجارى نسبتا“ گسترده با امتداد شرقى – غربى مشخص شده است این دوزون بصورت موازى یکدیگر قرار گرفته اند تعدادى زون بى هنجارى دیگر نیز درنقشه پلیراسیون القایى مشخص شده است . جهت مطالعات دقیقتر دو شبه مقطع دایپل – دایپل درمنطقه انجام شده است . تهیه کنندگان: على محمدى جوآبادى با همکارى محمد تقى . کره ئى