انجام مطالعات ژئوفیزیکى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده على محمدى ج آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن چاه گز سیرجان اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى تاریخ انجام عملیات: 26/1/70

توضیحات

نام منطقه: معدن چاه گز سیرجان اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى تاریخ انجام عملیات: 26/1/70 موقعیت جغرافیایى: 85 کیلومترى سیرجان روش و دستگاه اندازه گیرى: قطبش القایى (IP) ومقاومت سنجى (RS) با استفاده از دستگاه IPR10 نتایج بدست آمده از عملیات: اندازه گیریهاى پلیرازسیون القایى منجربه مشخص شدن چهار محور کانى سازى گردیده است درهرکدام از این چهار منطقه پیشنهاد سونداژ حفارى داده شده است . تهیه کنندگان: على محمدى جو آبادى

کلید واژه ها: سایر موارد