انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجى

گروه ژئوفیزیک
استان کرمان , یزد
نویسنده جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

ام منطقه: معدن سرب وروى قنات مروان اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجى

توضیحات

نام منطقه: معدن سرب وروى قنات مروان اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجى تاریخ انجام عملیات: 21/3/70 موقعیت جغرافیایى: 30 کیلومترى شمال شرق شهرستان بافق استان کرمان روش و دستگاه اندازه گیرى: قطبش القایى (IP) و مقاومت سنجى (RS) با استفاده از دستگاه IPR10 نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج حاصلى مبین وجود دوزون بى هنجارى دربخش شمالغرب وشمالشرق خط مبنا بوده وزون بیهنجارى شمالغرب دقیقا“ درامتداد زون آلتراسیون میباشد که تاییدى بروجود کانى سازى درمنطقه است . تهیه کنندگان: على محمدى جو آبادى

کلید واژه ها: کرمان یزد