نگرشی بر معادن استان هرمزگان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان هرمزگان
نویسنده محمد جاوید
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

استان هرمزگان در اول یکهزار ویکصد کیلومتر خاک در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس قرار گرفته و با احساب جزیره قشم حدود یکهزارو چهارصد کیلومتر مرز ابى ازاد دارد .تنگه هرمز که بین سواحل ایران و سواحل امارات خلیج فارس قرار گرفته تقریبا 80 کیلومترعرض دارد و تنها راه عبور دریاى خلیج فارس میباشد این تنگه از ورود امواج خارجى اقیانوس هند به خلیج فارس جلوگیرى میکند و همچنین مانع از بهم خوردن آرامش نسبى خلیج فارس و افزایش شورى و تلخى آب آن میگردد.

توضیحات

بخش اول مقدمه: خوشبختانه کشور ما یکى از غنى ترین کشورهاى جهان از لحاظ وفور ذخایر معدنى است اما متاسفانه سیاستهاى غلط رژیم گذشته براتکا اقتصاد کشور حاصل از صادرات نفت و تک محصولى کردن اقتصاد ما باعث گردید که به معادن کشور که یکى از قابها ى حساس اقتصادى میباشد توجه کمترى شود در حال حاضربا توجه به موقعیت فعلى کشور و ایجاد اختلال در امر صادرات نفت بعلت جنگ تحمیلى لزوم توجه به راه اندازى و فعا لیت هر چه بیشتر معادن توسط کتیه مسئولین احساس گردیده است و در صورتیکه با مدیریتى صحیح ازپتانسیلهاى بالقوه و بالفعل کشوراستفاده گردد سالانه ارز قابل توجهى از صادرات این مواد حاصل خواهد شد گذشته از ان با جایگزینى مواد معدنى داخل کشوربجاى مواد وارد شده از خارج صرفه جوئى ارزى سالانه رقم بالایى خواهد بود در همین راستا با توجه به وجود پتانسیلهاى معدنى متعدد  در سطح استان هرمزگان از قبیل کرومیت وخاکسرخ ومنگنزوگوگرد و تالک وسنگهاى تزئینى ومصالح ساختمانى و.....لزوم نگرشى مجدد و توجه هر چه بیشتر به وضعیت معادن استان و پتانسیلهاى بالقوه آن بخوبى احساس میگردد در مطالبى که در بخشهاى بعدى خواهد امد سعى گردیده است شمائى از وضعیت کلى معادن استان (معادن فعال-نیمه فعال-راکد) و همچنین پتانسیلهاى بالقوه موجود که لزوم بررسى و مطا لعه بیشترى را ایجاب مى نماید اورده شود امید است با بذل توجه مسئولین امر گامهاى موثرترى در جهت فعال نمودن هر چه بیشتر معادن و اعتلاى چهره اقتصادى –صنعتى  این استان برداشته شود. 1- موقعیت جغرافیایى و سیاسى و اجتماعى استان هرمزگان 2-1) کلیات استان هرمزگان در اول یکهزار ویکصد کیلومتر خاک در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس قرار گرفته و با احساب جزیره قشم حدود یکهزارو چهارصد کیلومتر مرز ابى ازاد دارد .تنگه هرمز که بین سواحل ایران و سواحل امارات خلیج فارس قرار گرفته تقریبا 80 کیلومترعرض دارد و تنها راه عبور دریاى خلیج فارس میباشد این تنگه از ورود امواج خارجى اقیانوس هند به خلیج فارس جلوگیرى میکند و همچنین مانع از بهم خوردن آرامش نسبى خلیج فارس و افزایش شورى و تلخى آب آن میگردد. 3-1)حدود استان این استان از سمت شمال به استانهاى فارس و کرمان از شرق به کرمان و سیستان و بلوچستان از مغرب به بوشهر و از جنوب به خلیج فارس و دریاى عمان محدود میگردد مساحت آن حدود 66557 کیلو متر مربع و بین 25 درجه و 24 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالى و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقى از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است. 4-1)تقسیمات جغرافیایى این استان از نظر تقسیمات جغرافیایى شامل سه قسمت کوهستانى ،جلگه اى ،جزایر متعدد داخلى خلیج فارس و تنگه هرمز(قشم-هرمز- لاوان-کیش- لارک-هنگام- سرى-فارو- ابو موسى- تنب بزرگ وکوچک)میباشد. قسمت کوهستانى در شمال استان واقع شده و رشته کوهى که آنرا متمایز میسازد دنباله سلسله جبال زاگروس است ودر داخل آن دره هاى کوچکى دیده میشود که گاهى رودخانه هاى کوچک وکم آب در مسافات کم جریان دارد. قسمت جلگه اى و زمینهاى پست  بصورت نوار باریک از شمال غربى به جنوب استان گسترده شده و عرض آن به تفاوت از چند کیلومتر تا 80 کیلومتر در نقاط مختلف تغییر میکند قسمتى از اراضى جلگه اى قلیایى وشورند و قسمت دیگر که براى کشاورزى مستعد است دچار کم آبى است. مهمترین جلگه هاى منطقه که اکثریت جمعیت  روستائى را بخود جذب کرده است و تقریبا کشاورزى و دامدارى استان را در انحصار دارند،جلگه میناب،جلگه بندر عباس و جلگه اطراف بندر لنگه و جلگه مهران است جزاغیز استان دنباله کوه هاى ساحلى است که به دریاکشیده شده و نقاط مرتفع آن از آب بیرون آ مده است موقعیت این جزایر از نظرشرایط طبیعى و اقلیمى نظیر نواحى ساحلى است. 5-1)منابع آب در استان منابع آب محدود است ورودخانه هاى این منطقه منحصر به چند رودخانه کوتاه و کم آب است قسمت اعظم  آبهاى رودخانه هاى منطقه بر اثر گرماى شدید و تبخیر سریع از دست میرود و پس از طى مسافت کوتاه بیشتر رودخانه ها خشک میشوند. بارندگیها ى این منطقه اغلب کم دوام  و کوتاه ولى سیل آسا بوده  بطوریکه در اندک زمانى سیلاب براه افتاده بسرعت به شن زارها  فرومیروند ویا به دریامیریزند. اکثر رودها بعلت عبور از دشتهاى گچى ونمک زارها و گنبد هاى نمکى شور و بد مزه میشوند مهم ترین رود این منطقه رودخانه میناب است که پس از عبور از جوار میناب به خلیج فارس وارد میشود.در حال حاضر بروى این رودخانه سدى بسته شده است که حدود 15 هزار هکتار اراضى آبى کشاورزان میناب و آب مشروب بندر عباس را تامین مینماید. میزان بارندگى در اغلب نقاط استان بسیار کم بوده و در سال حدود100 تا 150 میلیمتر میباشد تفاوت میزان بارندگى در سالیان مختلف بسیار زیاد است و در غالب نقاط ساحلى و جزایر منبع آب آشامیدنى آب انبارها(برکه)میباشد. 6-1)جمعیت براساس سرشمارى جمعیت کل استان 760014 در 150041 خانوار میباشد که از این تعداد 305466 در نقاط شهرى و 452724درنقاط روستائى و 2224 نفر غیر ساکن گزارش شده است آمار جمعیت در شهرستانهاى استان بقرار زیر میباشد. شهرستان ابو موسى نقاط شهرى 61 نفر در 15 خانوار نقاط روستائى 6 نفر در 2 خانوار شهرستان بندر عباس نقاط شهرى 219644 نفر در 44302 خانوار نقاط روستائى 148155 نفر در 28818 خانوار شهرستان بندر لنگه نقاط شهرى 24777 نفر در 6424 خانوار نقاط روستائى 98280 نفر در 18279 خانوار شهرستان میناب نقاط شهرى 37472 نفر در 6721 خانوار نقاط روستائى 168788 نفر در 34208 خانوار شهرستان قشم نقاط شهرى 13492 نفر در 2528 خانوار نقاط روستائى 37395 نفر در 7578 خانوار 7-1) راههاى استان وضعیت راههاى استان براساس آخرین آمار سال 64 بقرار زیر میباشد. نوع راه کل استان کیلومتر بندر عباس بندر لنگه میناب    قشم          درجه یک آسفالته          درجه دو                237        1573        237      357       0       627           0   465     0       124 شنى 5/2163 1130 459 539

کلید واژه ها: هرمزگان