گزارش مقدماتى زمین لغزش روستاى بالا زرین آباد

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده محمد جواد بلورچى، ایمان انتظام سلطانى، فرهاد انصارى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

دلایل اصلى رویداد زمین لغزش را مى توان به شرح زیر عنوان نمود: 1- قرار گیرى کامل روستا بر روى یک توده لغزیده قدیمى که این گونه توده ها به دلیل مقاومت برشى کم از استعداد لغزش زیادى برخوردار هستند. ۲- مصالح درگیر لغزش بطور عمده شامل لس ( رسوبات بادى کواترنرى پسین) مى باشند که از سیلت و رس تشکیل شده واینگونه خاک ها در صورت آبگیرى جزو خاک هاى مسئله دار بشمار مى آیند. ضخامت این نهشته ها متغیر بوده و در این منطقه به بیش از 10 متر نیز مى رسد.

توضیحات

مدیریت زمین شناسى مهندسى و زیست محیطى گروه زمین شناسى مهندسى  زمین لغزش روستاى بالا زرین آباد   دلایل اصلى رویداد زمین لغزش را مى توان به شرح زیر عنوان نمود:   1-  قرار گیرى کامل روستا بر روى یک توده لغزیده قدیمى که این گونه توده ها به دلیل مقاومت برشى کم از استعداد لغزش زیادى برخوردار هستند. 2-  مصالح درگیر لغزش بطور عمده شامل لس ( رسوبات بادى کواترنرى پسین) مى باشند که از سیلت و رس تشکیل شده واینگونه خاک ها در صورت آبگیرى جزو خاک هاى مسئله دار بشمار مى آیند. ضخامت این نهشته ها متغیر بوده و در این منطقه به بیش از 10 متر نیز مى رسد. 3-  اشباع یا نیمه اشباع بودن نهشته هاى این منطقه به سبب : نفوذ پذیرى کم نهشته هاى سطحى، مسدود شدن چشمه ها و به هم خوردن زهکش طبیعى، تزریق آب به درون زمین توسط چاه هاى جذبى فاضلاب و آبیارى غیر اصولى زمین هاى کشاورزى، تغذیه سفره هاى زیر زمینى توسط آبراهه هاى جارى در روستا. 4-     از بین رفتن پوشش جنگلى ناحیه. 5-  بارش شدید در زمان کوتاه در روزهاى ششم و هفتم دى ماه( از شنبه شب تا دوشنبه) بعنوان عامل محرک نهایی. 6-  رویداد زمین لرزه هاى احتمالى ( براى مثال زمین لرزه خرداد ماه کجور- بلده) در تضعیف و تحریک نهشته ها موثر بوده است. 7-  توسعه غیر اصولى روستا در سالهاى اخیر از طریق بار گذارى بر روى شیب ( ساخت وساز)، دستکارى در هندسه شیب ( خاکبردارى و خاکریزى)، تزریق فاضلاب و تغییر الگوى زهکشى، سبب بر هم خوردن تعادل شیب گردیده است. 8-     عملکرد فرسایشى رودخانه و آبراهه ها در لغزش دامنه هاى مستعد ناپایدارى موثر بوده است.     بررسى مقدماتى انجام شده در این مرحله نشان مى دهد:   الف- لغزش هاى صورت گرفته از نوع پیشرونده مى باشند، به عبارت دیگر زمین در حال حاضر هنوز به گسیختگى کامل نرسیده و امکان ادامه حرکت وجود دارد. ب- مشاهدات حاکى از ادامه بازشدگى شکاف هاى موجود در زمین و ساختمان ها و حرکت مصالح بسوى پایین دست شیب در بلوک هاى مجزا مى باشد. پ- آغاز حرکت همزمان با بارش شدید در منطقه بوده است، به این ترتیب با توجه به آنکه بارش ها در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت، تشدید لغزش زمین بسیار محتمل است. ت- تاکنون حرکت در توده لغزیده به آرامى صورت گرفته، اما با توسعه گسیختگى، احتمال تشدید سرعت وجود دارد. یادآور مى شود که گسیختگى هاى سریع در شیب هاى تند مشرف به آبراهه ها حتى در وضعیت کنونى نیز قابل انتظار است که در چنین مواردى احتیاط وهوشیارى بیشترى را مى طلبد. ج- در حال حاضر و پیش از انجام مطالعات تکمیلى ( نقشه بردارى دقیق، بررسى هاى ژئوفیزیکى، ژئوتکنیکى و زمین شناسى مهندسى) نمى توان در مورد این توده و روش هاى بهسازى یا پایدار سازى آن اظهار نظر قطعى نمود. اما با توجه به وضعیت بحرانى منطقه، اصل خشک نگهداشتن نهشته هاى درگیر لغزش بعنوان هسته هر گونه طرح پایدار سازى موقت یا دائم مى بایست مورد توجه قرار گیرد. با اجراى روش هاى ساده اى نظیر کانال کشى و هدایت آب هاى سطحى و آزاد سازى آب حوضه هاى بسته به مناطق خارج از محدوده توده لغزیده، مى توان حرکت در این جهت را آغاز نمود. چ- در پایان خاطر نشان مى سازد که با توجه به موارد یاد شده و جدى بودن خطر براى ساکنین، برنامه ریزى براى اسکان موقت در حد استانداردهاى قابل قبول، تا پایان مطالعات و عملى شدن تصمیم نهایى الزامى است.       

کلید واژه ها: سایر موارد