اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کوه دومه اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیسازى سولفیدى ( طلا ) تاریخ انجام عملیات: 1978 میلادى

توضیحات

نام منطقه: کوه دومه اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیسازى سولفیدى ( طلا ) تاریخ انجام عملیات: 1978 میلادى موقعیت جغرافیایى: روش و دستگاه اندازه گیرى: قطبش القایى ومقاومت سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: باتوجه به نقشه هاى قطبش القایى ومقاومت سنجى براى بررسى هاى جزئى تر اکتشافات زئوفیزیکى درمقیاس بزرگترى باید انجام گیرد . تهیه کنندگان: نیکلاس

کلید واژه ها: سایر موارد