اکتشاف کرومیت

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان تهران
نویسنده جوادى پور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۸

خلاصه توضیحات

منطقه اکتشاف: احمد آباد (معدن درن جو) از توابع رودان استان هرمزگان هدف: اکتشاف کرومیت سرپرست گروه: مهندس شهریار جوادى پور

توضیحات

منطقه اکتشاف: احمد آباد (معدن درن جو) از توابع رودان استان هرمزگان هدف: اکتشاف کرومیت سرپرست گروه: مهندس شهریار جوادى پور همراه گروه: مهندس داود پوره :خلاصه اقدامات عملیات اکتشاف به روش گرویمترى با دقت 0/005 میلى گال به مدت 57 روز انجام گرفت. اندازه گیرى ها در 350 ایستگاه در دو شبکه برداشت 5 در 5 و 10 در 10 متر به مساحت کلى 70 در 250 متر انجام شده است. پردازش داده ها توسط نرم افزار ها بیانگر توده هاى بزرگ و عمیق در جنوب غرب ترانشه ها مى باشد  

کلید واژه ها: تهران