زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان فارس
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

در ساعت 14 و 52 دقیقه و 40 ثانیه پنجم مهر ماه 1389 زمینلرزه اى با بزرگاى 1/6 در مقیاس ریشتر (بزرگاى گشتاورى 7/5) شهر کنار تخته و کازرون را لرزاند.

توضیحات

  گزارش اولیه زمین لرزه پنجم مهر ماه  1389  کنار تخته – کازرون  (زاگرس مرکزى)   بزرگاى محلى 1/6  (IRSC)  -  بزرگاى گشتاورى 6/5 (USGS)     در ساعت 14 و 52  دقیقه و 40 ثانیه  پنجم مهر ماه  1389  زمینلرزه اى  با بزرگاى 1/6  در مقیاس ریشتر (بزرگاى گشتاوری     7/5) شهر کنار تخته و کازرون را لرزاند. مختصات رو مکان کانون این زمین لرزه توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 6/29 و 45/51  گزارش گردید. این رو مرکز در  97~ کیلومترى شهر شیراز و 20~ کیلومترى شهر کازرون و چسبیده به  گسل کازرون مى باشد.  بر اساس برآورد اولیه سازمان زمین شناسى، مدل هملرزه براى این رخداد به گونه اى است که شهر کازرون شدت MSK 6.0-6.5  و شهر شیراز شدت MSK 3.5-4.0   را تجربه نموده است. شدت زمین لرزه براى کنار تخته مى بایست MSK ~8.0 بوده باشد. شعاع تاثیر امواج زلزله عمق بالاى 10 کیلومتر را براى این رخداد پیش بینى مى کند. گزارش سازمان زمین شناسى آمریکا (USGS)  ژرفاى رخداد را  15 کیلومتر برآورد نموده است. بنابراین انتظار مى رود که کانون درونى زمین لرزه در منطقه تدریجى DB  باشد که براى زاگرس پیرامون 15 کیلومتر برآورد گردیده است. بررسى هاى اولیه گسل مسبب زمین لرزه را شاخه انشعابى (embranchment fault) از گسل کازرون با مکانیسم راندگى قالب پیش بینى مى کند.  در حال حاضر اکیپ عملیاتى گروه سایزموتکتونیک و زلزله شناسى سازمان زمین شناسى تا سه ساعت آینده (هشت ساعت پس از رخداد)  از مرکز تهران و تا 10 ساعت آینده از مرکز شیراز به مرکز زمینلرزه اعزام خواهند گردید. گزارش مطالعات مستقیم در منطقه زلزله زده بزودى در سایت منعکس خواهد شد. نقشه منحنى هاى هم شدت، مدل محاسبه شده براى رخداد است و پس از بازدید میدانى و استخراج داد هاى شبکه محلى سازمان زمین شناسى در منطقه بلافاصل خاورى-جنوب خاورى منطقه زلزله زده ، این نقشه با داد هاى جدید در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.       نقشه مدل هم شدت زمین لرزه کنار تخته – کازرون (زاگرس مرکزى)   بزرگاى 1/6 . شیراز شدت  3.5-4.0 را تجربه کرده است. این مقدار براى شهر کازرون  6.0-6.5 است.    سرعت کوتاه شدگى در منطقه بلافاصل جنوب گستره زلزله زده  29+-0.3 mm/a  برآورد گردیده است2008) (Oveisi et al.,. نرخ جذب واتنش بر پایه داده هاى ژئودتیک براى گستره جنوبى برابر با ~5 ppm و براى منطقه جنوب خاورى دشت کازرون  ~7 ppm برآورد گردیده است  (Tavakoli et al.,2007).    اطلاعاتى در خصوص گسل کازرون: گسل کازرون از دیدگاه لرزه اى گسلى فعال در گستره زاگرس است.  مکانیسم لغزش این گسل راستگرد و امتداد آن شمالى-جنوبى است. گسل کازرون بر روى عکس هاى هوایى و ماهواره اى و نقشه هاى مغناطیس به خوبى قابل پیگیرى است.  گسل کازرون در مسیر خود ایجاد ساخت هاى خمشى، انحراف و کشیدگى در محور چین خوردگى ها را نموده است که از دیدگاه تکتونیک جوان داراى اهمیت مى باشد. اینچنین ساخت ها گاه به گونه اى قوى توسط شاخه هاى انشعابى گسل کازرون کنترل مى گردند. در بخش خاورى گسل کازرون به خوبى ساخت هاى مرتبط به تکتونیک مواد با ویسکوزیته پایین (نمک هرمز)  قابل پیگیرى است. ستبراى واحد هرمز (به عنوان لایه دیتاچمنت زیرین) در این منطقه پیرامون 1 تا 2 کیلومتر برآورد گردیده است. در بخش باخترى گسل ستبراى واحد هرمز به سرعت کاهش مى یابد و بنابراین انتظار مکانیسم شکننده در جذب کوتاه شدگى ها مى رود.    گزارش اولیه زمین لرزه پنجم مهرماه 1389 کنارتخته - کازرون    

کلید واژه ها: فارس