اکتشاف سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان زنجان
نویسنده جعفرى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۸

خلاصه توضیحات

منطقه اکتشاف: قیدار از توابع استان زنجان هدف: اکتشاف سرب و روى سرپرست گروه: مهندس محمدرضا محمدى همراه گروه: مهندس فیرور جعفرى

توضیحات

منطقه اکتشاف: قیدار از توابع استان زنجان هدف: اکتشاف سرب و روى سرپرست گروه: مهندس محمدرضا محمدى همراه گروه: مهندس فیرور جعفرى :خلاصه اقدامات در این عملیات اکتشاف ژئوفیزیکى بیش از 2000 نقطه در منطقه از روش مقاومت ویژه با آرایش دوقطبى-دوقطبى و مستطیلى در طى حدود سه ماه جهت انجام بررسى عمقى بى هنجاریهاى منطقه، اندازه گیرى شد. این پروژه هم اکنون در مرحله پردازش داده ها و تفسیر مى باشد. تاکنون چند محدوده بعنوان بى هنجاریهاى ژئوفیزیکى مشاهده شده است که با انجام بررسى هاى دقیق تر نقاط مناسب جهت حفارى متعاقباً پیشنهاد خواهد شد

کلید واژه ها: زنجان