گزارش رخداد زمین¬لرزه ۶ تیرماه خورشیدى سیرچ، کرمان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمان
نویسنده محمدعلى شکرى، معصومه اسکندرى و معصومه ضیا
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

در ساعت 00:17 دقیقه بامداد دوشنبه 6 تیرماه 1390 خورشیدى زمین¬لرزه¬اى با بزرگاى 2/5 در مقیاس MN سیرچ، گلباف و اندوهجرد از توابع استان کرمان را لرزاند.

توضیحات

  گزارش رخداد زمین­لرزه 6 تیرماه خورشیدى سیرچ، کرمان محمدعلى شکرى، معصومه اسکندرى و معصومه ضیا گروه لرزه­زمین­ساخت و زلزله­شناسى مدیریت زمین­شناسى مهندسى و مخاطرات   در ساعت 00:17  دقیقه بامداد دوشنبه 6 تیرماه 1390 خورشیدى زمین­لرزه­اى با بزرگاى 2/5  در مقیاس MN سیرچ، گلباف و اندوهجرد از توابع استان کرمان را لرزاند. روکانون این رخداد توسط مرکز لرزه­نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  با مختصات 57.63 درجه طول خاورى و 30.21 درجه عرض شمالى در 8 کیلومترى شمال خاورى سیرچ، 38 کیلومترى شمال باخترى شهر گلباف و حدود 55 کیلومترى جنوب خاورى کرمان با ژرفاى 13 کیلومتر اعلام شد. تا کنون 6 پسلرزه با بزرگاى بین  5/2 تا 5/3 توسط مرکز لرزه نگارى کشورى ثبت گردیده است. این در حالى است که سه پیشلرزه قبل از رخداد اصلى توسط دستگاههاى لرزه نگارى در منطقه به ثبت رسیده است. اولین پیشلرزه حدود 10 ساعت قبل از رخداد اصلى با بزرگاى 3.7 در 9 کیلومترى شمال خاورى گلباف به ثبت رسید. در حدو 4 ساعت پس از آن دومین پیشلرزه با بزرگاى 3 در 17 کیلومترى جنوب باخترى سیرچ و آخرین پیشلرزه سه دقیقه قبل از رخداد اصلى با بزرگاى 3.3 در 14 کیلومترى شمال باخترى گلباف گزارش شده است . خوشبختانه این زمین­لرزه تلفات جانى دربر نداشته است. با توجه به موقعیت رومکان این زمین­لرزه به نظر می­رسد که سامانه گسلى گلباف مسبب این رویداد لرزه­اى باشد. سامانه گسلى گلباف با درازای حدود 180 کیلومتر و راستای کلی NNW-SSE متشکل از چندین پاره گسل با ساختار پلکانی (en echelon) است (Berberian et al., 1984). این سامانه از حدود انتهاى جنوبى گسل نایبند در شمال تا رشته کوههاى جبال بارز در جنوب ادامه دارد.گسل گلباف خود بخشی از سامانه گسلی راستا لغز راست بر  نایبند- گلباف- سبزواران است که حاشیه باختری بیابان لوت را تشکیل می دهد.  سازوکار اصلی گسل گلباف راستا لغز راست بر بوده و با توجه به شیب زیاد صفحه گسل، مولفه شیب لغز در رویدادهاى مختلف لرزه ای به هر دو صورت نرمال و معکوس ظاهر شده است. از سوی دیگر تکامل ریخت زمین ساختی این گسل نیز، هر دو مولفه شیب لغز نرمال و راندگی را نشان می دهد  (Walker and Jackson, 2002). به سبب جنبش سامانه گسلى گلباف در گذشته نیز شهرگلباف، سیرچ و آبادى هاى اطراف این سامانه، زمین­لرزه هاى بسیارى را تجربه کرده اند. به طوریکه در 30 سال گذشته 5 زمین­لرزه با بزرگاى بیش از 5 در این منطقه روى داده است. - زمین­لرزه 11 ژوئن 1981 با بزرگای Mw 6.6. به موجب این رویداد حدود 1400 نفر کشته شدند که بیشترین آمار تلفات از شهر گلباف گزارش شد. در اثر این زمین­لرزه  15 کیلومتر گسیختگی سطحی در شمال شهر گلباف ایجاد گردید (Berberian et al., 1984). - زمین­لرزه 28 جولای 1981 با بزرگای Mw 7.1  که پس از گذشت 47 روز از رویداد قبلى در منطقه رخ داد،آبادی سیرچ و پیرامون آن را به شدت تکان داد و نزدیک به 65 کیلومتر گسیختگی سطحی ناپیوسته در شمال زمان آباد ایجاد کرد. این زمین­لرزه باعث ویرانی 25 آبادی و کشته شدن حدود 1300 نفر گردید (Berberian et al., 1984). -   زمین­لرزه 20 نوامبر 1989 در جنوب گلباف با بزرگای Mw 5.8 که به سبب آن، 11کیلومتر گسیختگی سطحی در جنوب زمان آباد ایجاد شد (Berberian and Qorashi, 1994). - زمین­لرزه  14 مارس 1998 فندقا با بزرگای Mw 6.6 سبب ایجاد حدود 20 کیلومتر گسیختگی سطحی گردید. - زمین­لرزه 18 نوامبر 1998 چهارفرسخ  با بزرگای Mw 5.4 که  موجب شکل گیری شکاف های سطحی در اطراف پایانه شمالی سامانه گسل گلباف گردید (Berberian et al., 2001).   Details of 26 June 2011 Sirch earthquake from different references                     Depth(km)  Latitude Longitude Magnitude .Ref 13  30.21 57.63  Mn 5.2   IRSC 16  30.12  57.54  ML 5.1 IIEES  37.3  30.18  57.55  Mw 5.1 USGS  10  30.11  57.58  mb 4.9    EMSC

کلید واژه ها: کرمان