آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفون

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده حسین ایرانشاهى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

منطقه اکتشاف: محوطه باستانى تخت سلیمان هدف: آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفون سرپرست گروه: مهندس بابک امین پور

توضیحات

منطقه اکتشاف: محوطه باستانى تخت سلیمان هدف: آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفون سرپرست گروه: مهندس بابک امین پور همراه گروه: کاردان حسین ایرانشاهى :خلاصه اقدامات یکى از کاربردهاى جدید روشهاى ژئوفیزیکى استفاده از روش مغناطیس سنجى بوسیله دستگاه "مغناطیس سنج سزیوم" به منظور آشکارسازى ساختارهاى مدفون در محوطه هاى باستانى مى باشد. از این روش در محوطه باستانى تخت سلیمان استفاده شده است. در نخستین مرحله، محدوده پیرامون دریاچه تخت سلیمان مورد پیمایش مغناطیس سنجى قرار گرفته است. به علت قرار داشتن ساختارهاى مدفون در زیر لایه هاى رسوبات دریاچه و شبیه بودن جنس این لایه ها با بقایاى مدفون، تشخیص ساختارهاى معمارى تا حد زیادى مشکل و پیچیده مى باشد. باوجود این، نتایج اولیه بدست آمده نشان دهنده ساختارهایى مربوط به دوره ساسانى در قسمتهایى در زیر رسوبات پیرامون دریاچه مى باشد

کلید واژه ها: سایر موارد