گزارش رخداد زمین­ لرزه ۱۹ آذر ۱۳۹۱ خورشیدى زهان خراسان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
نویسنده بهنام اویسی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

زمین­ لرزه ای با بزرگای 5.6 در مقیاس Mw (EMSC) در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1391 خورشیدى منطقه زهان خراسانرا لرزاند.

توضیحات

گزارش رخداد زمین­ لرزه 19 آذر 1391 خورشیدى زهان خراسان بهنام اویسی زمین­ لرزه ای با بزرگای 5.6 در مقیاس Mw  (EMSC) در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1391 خورشیدى منطقه زهان خراسان را لرزاند. مسئولان برخی مناطق زلزله زده از جمله زیر کوه درخواست کمک و امدادرسانی به مناطق زلزله زده را داشته اند.  پس لرزه های زمین­ لرزه زهان به 17 مورد رسیده است. بیشترین خسارات در مناطق روستایی به جای مانده است. بسیاری از مردم به دلیل ریزش آوار و یا در حال خروج اضطراری از خانه دچار مصدومیت شده اند. آخرین اخبار حکایت از کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن 12 نفر دارد که با توجه به وضعیت منطقه، پیش بینی می گردد که این آمار افزایش یابد. مردم به دلیل سرمای شدید هوا در منطقه کویری خواستار کمک رسانی فوری هستند.  آنچه از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد برآورد 9 کیلومترى براى ژرفاى این رخداد است  (موسسه ژئوفیزیک). براى رخدادهاى زمین لرزه با ژرفاى کم انتظار مى رود که قطر منطقه ى اثر زمین لرزه کاهش یافته و درجه شدت زمین لرزه افزایش یابد. این اثر وابسته به سازوکار نیز می باشد. بر این اساس پیش بینى مى گردد که با توجه به گزارش تخریب در گستره زلزله زده و برآورد ژرفاى کم براى آن، نقطه صفر (ZP) شدت زمین لرزه مى بایست به مراکز جمعیت روستایى در منطقه نزدیک بوده باشد. براى برآورد شدت یک زمین لرزه والد و همکاران (1999) به این نکته اشاره مى نمایند که هر چند محتواى فرکانس طیفى شتاب و بیشینه سرعت تعیین کننده میزان خسارت به سازه ها مى باشند ولى بررسى پیوستگى مستقیم بین شتاب بیشینه زمین (PGA) و شدت ماکروسایزمیک مى تواند دست آورد مناسبى را در برآورد شدت و میزان خسارت به همراه داشته باشد. در برآورد شدت زمین­ لرزه چهارشنبه 19 آذر 1391 خورشیدى زهان خراسان از مدل تجربی B-cube استفاده گردیده است (Beauducel et al., 2011).                                                                                                                                  در برآورد شدت زمین لرزه مرکز رخداد گزارش شده از سوى سازمان زمین شناسى آمریکا به عنوان مرکز صفر فرضى اختیار گردیده است. بر پایه مدل B-cube شدت بیشینه برآورد شده براى زمین لرزه زهان خراسان 7.8 (VS) در مقیاس MSK برآورد گردیده است. بنابراین اثر زمین لرزه شدید برآورد می گردد. ژرفاى رخداد در در محاسبه  شدت زمین لرزه تاثیر داده نشده است و این در حالى است که پارامتر ژرفا نقش مهم و قابل توجهی در کاهش و یا افزایش شدت زمین لرزه را داراست. همانگونه که اشاره گردید برای ترسیم منحنى هاى هم شدت زمین لرزه، مرکز رخداد گزارش شده از سوى سازمان زمین شناسى آمریکا به عنوان مرکز صفر فرضى اختیار گردیده است و در این پژوهش از مدل دایره اى گسترش انرژى استفاده گردیده است. برآورد شدت زمین لرزه نشان مى دهد که اندازه شدت رخداد در فاصله 20 کیلومترى از مرکز زمین لرزه مى بایست 5-6 در مقیاس MSK باشد.                                                                          Magnitude Mw 5.6      (EMSC) Region EASTERN IRAN Date time 2012-12-05 17:08:13.0 UTC Location 33.51 N ; 59.60 E Depth 10 km Distances 307 km S Mashhad (pop 2,307,177 ; local time 20:38:13.4 2012-12-05) 78 km NE Birjand (pop 196,982 ; local time 20:38:13.4 2012-12-05) 44 km SE Qa’nat (pop 18,768 ; local time 20:38:13.4 2012-12-05)   Degree Force Behavioral effects Structural effects Geologic effects I Imperceptible Not felt    —    — II Very light Felt sporadically    —    — III Light Felt only by people at rest    —    — IV Moderate Felt indoors, many awakened Windows vibrate    — V Fairly strong Widely felt outdoors Interior plaster cracks, hanging objects swing, tables shift    — VI Strong Fright Damage to chimneys and masonry Isolated cracks in soft ground VII Very strong Many people flee their dwellings Serious damage to buildings in poor condition, chimneys collapse Isolated landslides on steep slopes VIII Damaging General fright Many old houses undergo partial collapse, breaks in canals Changes in wells, rockfalls onto roads IX Destructive Panic Large breaks in substandard structures, damage to well-constructed houses, underground pipe breakages Cracks in ground, sand eruptions, widespread landslides X Devastating General panic Brick buildings destroyed Rails twisted, landslides on riverbanks, formation of new lakes جدول مقیاس MSK شدت زمینلرزه                                                   USGS Body-Wave Moment Tensor Solution EASTERN IRAN 12/12/05 17:08:12.23     Epicenter: 33.490   59.554 MW 5.6 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION Depth   9         No. of sta: 66 Moment Tensor;   Scale 10**17 Nm  Mrr= 1.53       Mtt=-1.35        Mpp=-0.18       Mrt= 0.43  Mrp= 1.11       Mtp= 2.65       Principal axes:  T Val= 2.90 Plg=40 Azm=306   N        0.60      50      135  P       -3.51       4       40    Best Double Couple:Mo=3.3*10**17  NP1:Strike=346 Dip=66 Slip= 146  NP2:        91     60        28  

کلید واژه ها: خراسان جنوبى