گزارش مقدماتى زمینلرزه سوم دى ماه ۱۳۹۱ خوى

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی
نویسنده شهریار سلیمانى آزاد، معصومه اسکندرى، محمد على شکرى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

زمینلرزه اى با بزرگاى 8/4 (مرکز لرزه نگارى کشورى: IRSC و 5.2 بر پایه USGS) در ساعت ده و هشت دقیقه صبح...

توضیحات

گزارش مقدماتى زمینلرزه سوم  دى ماه 1391 خوى شهریار سلیمانى آزاد، معصومه اسکندرى، محمد على شکرى گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسى، سازمان زمین شناسى کشور   زمینلرزه اى با بزرگاى 8/4 (مرکز لرزه نگارى کشورى: IRSC و 5.2  بر پایه USGS) در ساعت ده و هشت دقیقه صبح روز یکشنبه سوم دى ماه سال 1391 منطقه خوى در شمال باخترى ایران را لرزاند. ژرفاى این رخداد لرزه اى نیز 12 کیلومتر برآورد شده است (مرکز لرزه نگارى کشورى: IRSC) (شکل 1 و جدول 1). شکل 1: موقعیت رومرکز (چارگوش خاکسترى) زمینلرزه 3 دى ماه 1391 جنوب خوى با بزرگاى محلى 8/4. موقعیت مکانى رومرکز این زمینلرزه مى تواند گویاى رخداد آن در پهنه گسلى خوى- سیه چشمه –گیلاتو با راستاى شمال باخترى- جنوب خاورى باشد.   با توجه به موقعیت رومرکز این زمینلرزه ((IRSC: 44.95°E, 38.50°N این رخداد را مى توان به جنبایى احتمالى پهنه گسلى خوى –سیه چشمه –گیلاتو در ادامه شمال باخترى گسل تبریز نسبت داد. پهنه گسلى خوى به همراه پهنه هاى گسلى سیه چشمه و گیلاتو از پهنه هاى گسلى  مهم در شمال باخترى ایران مى باشند که با یکدیگرسازنده یک  شبکه گسلى بزرگ بوده اند ((Berberian, 1997; Solaymani Azad, 2009 (شکل 1). پهنه گسلى خوى که در ادامه جنوب خاورى  سامانه گسلى راستالغز- راستگرد گیلاتو –سیه چشمه قرار گرفته است، از گستره کوهستانى باختر اهر گذر مى نماید. این گسل با درازایى بیش از 70 کیلومتر از همسایگى شهر اهر در جنوب خاور تا  گستره سیه چشمه در شمال باختر ادامه داشته و در بر گیرنده شاخه هاى متعدد گسلى مى باشد. بر پایه کاتالوگ زمینلرزه هاى تاریخى (Ambraseys and Melville, 1982) و نیز نقشه گسلهاى جنباى شمال باخترى ایران (Solaymani Azad, 2009)، مهمترین شاهد جنبایى این گسل، لرزه خیزى تاریخى (در سال 1843 میلادى) و ارتباط ساختارى آن در|پیوند با گسلهایى لرزه زا همچون گسل تبریز مى باشد.پهنه گسلى خوى پتانسیل ایجاد زمینلرزه هاى متوسط و بزرگ وآسیب گسترده در گستره خوى را داراست. جدول 1: مشخصات رومرکز زمین­لرزه 3 دى ماه 1391 خورشیدى خوى، برگرفته از مراجع گوناگون   IRSC: Iranian Seismological Center IIEES: International Institute of Earthquake Engineering and Seismology USGS: U.S. Geological Survey EMSC: European-Mediterranean Seismological Center   حل ساز و کار کانونى (GFZ, 2012; KAN, 2012) این رخداد نیز در شکل 2 ارایه گردیده است.   شکل 2: حل ساز و کار کانونى زمینلرزه 3 دى ماه 1391 جنوب خوى با بزرگاى محلى 8/4 بر پایه  KAN و GFZ.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى