ورقه آلوت

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده تاج الدین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش معدنى

توضیحات

  گزارش در حال تهیه مى باشد و عملیات صحرایى به پایان رسیده است.  

کلید واژه ها: سایر موارد