گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى بلداجی- چهارمحال و بختیاری

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان چهارمحال
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 6 بهمن ماه 1391 خورشیدى بلداجی- چهارمحال و بختیاری

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 6 بهمن ماه 1391 خورشیدى بلداجی- چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: چهارمحال