گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى ورزقان- آذربایجان شرقی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 7 بهمن ماه 1391 خورشیدى ورزقان- آذربایجان شرقی

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 7 بهمن ماه 1391 خورشیدى ورزقان- آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى