گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۲ کمشک - هرمزگان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان هرمزگان
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 31 فروردین ماه 1392 کمشک - هرمزگان

توضیحات

  گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 31 فروردین ماه 1392  کمشک - هرمزگان  در ساعت 2:11 دقیقه شنبه 31 فروردین ماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 5 در مقیاس MN در عمق 18 کیلومتری از سطح زمین کمشک از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در حدود 3 کیلومتری جنوب روستاى کمشک، 24 کیلومترى جنوب خاورى روستاى اهل، 230 کیلومترى باختر بندر عباس و 995 کیلومترى تهران گزارش شده است. رومرکز این زمین لرزه در فاصله 2 کیلومتری جنوبى مرز استان هاى هرمزگان و فارس، بر روى چین خوردگى هاى خاورى- باخترى و در داخل پهنه گسل پیشانى کوهستان زاگرس (MFF) قرار گرفته است. پیشتر، این گسل با طولى نزدیک به 500 کیلومتر و با سازوکار چیره راندگى در این گستره به نقشه کشیده شده است (e.g. Hessami et al., 2003). مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time:  02:11 Date: 2013/04/20 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 10 5 06/27 86/53 USGS 18 5 27 92/53 IRSC 40 5 1/27 89/53 EMSC 9/33 5 99/26 94/53 IIEES جدول 1- مشخصات زمین لرزه 31 فروردین ماه 1392 کمشک - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزى) برابر 5 برآورد شده و در نگاره های زیر ارائه شده است.

کلید واژه ها: هرمزگان