گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بندر چارک – هرمزگان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان هرمزگان
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 8 اردیبهشت ماه 1392 بندر چارک – هرمزگان

توضیحات

  گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 8 اردیبهشت ماه 1392  بندر چارک – هرمزگان   در ساعت 16:41 دقیقه چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 7/4 در مقیاس MN در عمق 15 کیلومتری از سطح زمین بندر چارک از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در 14 کیلومتری بندر چارک، 20 کیلومترى جناح، 39 کیلومترى جزیره کیش و 1019 کیلومترى تهران گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time:  16:41 Date: 2013/04/28 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 15 7/4 21/54 84/26 IRSC 2 9/4 36/54 99/26 EMSC 14 5/4 33/54 93/26 IIEES 9/9 5/4 4/54 85/26 USGS جدول 1- مشخصات زمین لرزه 8 اردیبهشت ماه 1392 بندر چارک - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 4 برآورد شده و در نگاره های زیر ارائه شده است.

کلید واژه ها: هرمزگان