گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ (بزرگا ۶.۲) شمال جاسک: گوهران – هرمزگان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان هرمزگان
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 (بزرگا 6.2) شمال جاسک: گوهران – هرمزگان

توضیحات

  گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 (بزرگا 6.2) شمال جاسک: گوهران – هرمزگان در ساعت 6:38 دقیقه بامداد شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 2/6 در مقیاس Mw در عمق 15 کیلومتری از سطح زمین گوهران از توابع استان هرمزگان در شمال بندر جاسک را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در 97 کیلومتری شمال بندر جاسک، 98 کیلومترى جنوب خاورى میناب و 1185 کیلومترى جنوب خاورى تهران گزارش شده است. به دنبال این زمین لرزه تا کنون 13 پس لرزه با بزرگای 4 تا 6/5 در فاصله زمانی چهار ساعت از زمین لرزه اصلی رخ داده اند. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. یک روز و نیم پیش از این زمین لرزه، زمین لرزه اى دیگر با بزرگاى 5 در نزدیکى بلافصل این گستره به ثبت رسیده بود.     Local Time:  06:38 Date: 2013/05/11 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 15 2/6 76/57 52/26 IRSC 30 2/6 85/57 79/26 EMSC 15 8/5 70/57 50/26 IIEES 4/36 2/6 84/57 78/26 USGS جدول 1- مشخصات زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 گوهران - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 6 برآورد شده و در نگاره های زیر ارائه شده است. در نگاه نخست، با توجه به موقعیت رومرکز (همچون: IRSC, 2013) و ساز و کار چیره راستالغز- راستگرد بیشتر گسل هاى اصلى و شمالى-جنوبى این گستره، انتظار آن مى رفت عامل رخداد این زمین لرزه را شاید بتوان جنبایى این گونه گسل ها (همچون: پهنه گسلی میناب – زندان و دیگر گسل هاى موازى با آن در حاشیه باخترى پهنه فرورانشى مکران) برشمرد. با این وجود، بررسى هاى میدانى تیم اعزامى دفتر مخاطرات زمین شناختى سازمان زمین شناسى گویاى جنبایى پهنه اى گسلى با جهت گیرىN 60°-70° E با شیب بسیار تند-رو به جنوب و با سازوکار چیره راستالغز-چپگرد (همخوان با سازوکار کانونى ارائه شده توسط  GFZ، 2013) در طى رخداد این زمین لرزه مى باشد. در این رخداد زمین لرزه اى، این گسل با بریدن واحدهاى سنگى الیگو-میوسن در سطح زمین و در درازایى باندازه دست کم 8 کیلومتر (از روستاى ایرر در باختر تا روستاى کرمستان در خاور) قابل پیگیرى است. در این رخداد، جابجایى راستالغز-چپگرد در مقایسه با جابجایى شاقولى، چیرگى داشته و میزان متوسط آن 20 سانتیمتر مى باشد.  

کلید واژه ها: هرمزگان