گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۲ (بزرگا ۴/۸) درگاهان- هرمزگان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان هرمزگان
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 16 مهر ماه 1392 (بزرگا 4/8) درگاهان- هرمزگان

توضیحات

کلید واژه ها: هرمزگان