ورقه بانیپوپ

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده تاج الدین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش معدنى

توضیحات

گزارش دردست تهیه است

کلید واژه ها: سایر موارد