گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۹ دیماه ۱۳۹۲ کیش، هرمزگان

نوع گزارش فرونشست
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان هرمزگان
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19 دیماه 1392 کیش، هرمزگان

توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19 دیماه 1392 کیش، هرمزگان در ساعت 12:01 دقیقه پنجشنبه 13 دیماه 1392 ، زمین لرزه ای با بزرگای 5 در مقیاس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین جزیره کیش از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در 28 کیلومتری شمال جزیره کیش، 32 کیلومتری شمال خاوری جزیره هندورابی و 33 کیلومتری باختر بندر چارک گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time: 12:01 Date: 2014/01/09 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 10 5 26/75 53/93 IRSC 40 5 26/88 53/97 EMSC 15 5 26/75 53/95 IIEES 36/2 4/9 26/73 53/86 USGS جدول 1- مشخصات زمین لرزه 19 دیماه 1392 کیش - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالی مرادی و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزی) برابر 5 برآورد شده و به همراه لرزه خیزی منطقه در نگاره های زیر ارائه شده است.

کلید واژه ها: هرمزگان