اکتشاف درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ تایباد

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان رضوى
نویسنده مهرداد واحدی ،مهدی محمد کریمی والهام چیتگر
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کیلومترى جنوب خاورى مشهد و 18 کیلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف قرار گرفته است.درپاییز سال 1392 آنومالى هایى توسط ژئوفیزیک هوایى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطیس هوایى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن جهت بررسیهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پیشنهاد گردید.

توضیحات

مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کیلومترى  جنوب خاورى مشهد و 18 کیلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف قرار گرفته است.درپاییز سال 1392 آنومالى هایى توسط ژئوفیزیک هوایى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطیس هوایى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن  جهت بررسیهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پیشنهاد گردید.تعداد دو آنومالى آن که شامل آنومالى هاى T2 ،T13 مى باشد توسط اینجانبان مهرداد موحدى، مهدی محمد کریمی و الهام چیت گری مورد ارزیابى قرار گرفت. این آنومالى ها در داخل دشت هاى آبرفتى قرار گرفته اند و حتى مقدار پلاسر آنها نیز ناچیز مى باشد. متأسفانه هیچ آثاری از شواهد کانی سازی در این مناطق یافت نگردید. در منطقه T13 در بررسی‌های بعمل آمده از منطقه اثری از هماتیت یا مگنتیت، چه در زمین‌های کشاورزی و چه در تراسهای آبرفتی و چه در آبراهه‌های منطقه مشاهئه نشد. رسوبات منطقه بوسیله آهنربا مورد جستجو قرار گرفت و متأسفانه هیچ اثری از مگنتیت در داخل آبراهه‌های منطقه نیز مشاهده نشد. در منطقه T2 در داخل آبرفتهای کواترنر قطعاتی از مگنتیت و هماتیت وجود دارد که اظهار نظر در مورد اقتصادی بودن آن نیاز به مطالعه بیشتر دارد. در بررسی های به عمل آمده توسط این گروه اکتشافی، محدوده ای امید بخش در 5 کیلومتری شرق کرات و در دو کیلومتری شمال فرزنه شناسایی شد. در بررسی های اولیه از این کانسار، شواهدی بر وجود یک اسکارن آهن در این منطقه بدست آمده است. که شرح کامل آن در این گزارش آمده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى