زمین شناسی اقتصادی درمقیاس ۱:۵۰۰۰ محدوده غیور اصفهان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان اصفهان
نویسنده شهرام گلیائی
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

درمحدوده برگه زمین شناسی یکصد هزارم چادگان پی جوئی متعددی با منظور شناسایی کانی سازی انجام شده است . ومطالعات سالیان اخیر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور منجر به شناسایی 4 زون کانه دار در محور عسگران – گنهران گردیده است . محدوده مورد مطالعه یکی از پتانسیل های معدنی می باشد ، که مطالعات اکتشافی درمقیاس 5000 : 1 توسط معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی درآن انجام گرفته است . درپروژه انجام شده ، پیجوئی های تکمیلی با منظور شناسایی احتمالی زون های کانه دار در محدوده ای با وسعت 400 هکتار دردستور کار قرارگرفت . با این منظور عملیات اکتشافی شامل تهیه نقشه زمین شناسی معدنی در مقیاس 5000 :1 کاوشهایی به منظور یافتن تونلهای احتمالی ، نمونه برداری وتعیین زونهای مینرالیزه ، به منظور ارزیابی کانسار درمحدوده صورت گرفته است . مطالعات بر روی زون کانه دار دولومیتی واکسیدان متشکل ازعناصر سرب ، روی ، نقره ومس به طول 7/1 کیلومتر وبا ضخامت چند سانتی متر تا 8 متر( ضخامت ظاهری ) درمجاورت یک گسل معکوس با راستای تقریبی شمال باختری – جنوب خاوری صورت پذیرفت . اکثر حفاریها و تونلها برروی این زون دولومیتی قرارگرفته است . زون کانه دار با عیارمتوسط 3/5 درصد سرب و 1/1 درصد روی می باشد . این زون دولومیتی درکنتاکت دو واحد چینه ای آهکی توده ای وآرژیلی مشاهده می گردد . که این واحد (kd1) باعث نفوذ پذیری سنگ آهک می شود واکثر حفاری وتونلهای موجود برروی این واحد صورت پذیرفته است . دگرسانی غالب در نواحی معدنی شامل دولومیتی شدن ، هماتیتی ولیمونیتی شدن وسیلیسی شدن می باشد . که ازاین میان واحد دولومیتی واکسیدان با رنگ قرمز آجری خود درنواحی کانی سازی بسیار حائز اهمیت است . امکان عمیق تر بودن زونهای کانه دار ازطریق حفاری قابل بررسی است وبه منظور تعیین گسترش دقیق تر زون کانه دار حفاری وژئوفیزیک پیشنهاد میگردد تا درصورت دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی شدن کانسار کمک می کند .

کلید واژه ها: اصفهان