معرفی نواحی امید بخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سلطانیه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان زنجان
نویسنده مسعود قلیپور
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

ازسال 1381 تاسال1382 لایه هاى اطلا عاتى منطقه شامل لایه هاى اطلاعاتى زمین شنا سى اقتصادى(قلیپور) ،ژئوفیزیک هوایى(خانم امیرمطلبى) ،ماهواره(خانم موسوى) ودگرسانى(آقاى مهندس مدنى) توسط بخشهاى ذیربط سازمان زمین شناسى تهیه ومنتشر شد. این لایه هاى اطلاعاتى توسط بخش GIS سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشوربا بهره گیرى ازنرم افزاهاى سیستم اطلاعات جغرافیایى جهت معرفى نواحى امید بخش معدنى تلفیق شدندونهایتامنجربه معرفى حدود 24 هدف اکتشافى (Targets ) در ورقه سلطانیه شد.دراین میان نقاطى که نزدیک به هم بوده وهدف اکتشافى آنها مشترک میباشددریک دسته جداگانه بعنوان محدوده اکتشافى قرارداده شد. گروه GIS این نقاط ومحدوده ها رابراى اکتشاف عناصر Fe ,Zn, pb , Hg , Cu, Au و ... پیشنهادشده است. محدوده هاى فوق توسط مدیریت امور اکتشاف مورد بررسى قرار گرفت محدوده هاى امید بخش معرفى شده توسط GIS بوسیله اینجانب و آقاى مهندس مهرداد مدنى با نظارت علمى آقاى مهندس روزبه در مدت سى روز مورد بازدید و بررسى قرارگرفتند . نتایج حاصله از این بررسى ها به شرح ذیل مى باشد : معدن متروکه آهن آرجین که بنظر یک اسکارن آهن دار مى باشد جهت مطالعات تفضیلى تر پیشنهاد مى گردد.اندیس معدنى آهن دار خرم درق که از نظر ژنز شبیه آهن آرجین مى باشد جهت ادامه مطالعات اکتشافى پیشنهاد گردیده است. این ورقه داراى سیلیس فراوان مى باشد که ازکانسارهاى سیلیس چیدره – طهماسب آباد ،ویر – الگزیر،داشلیجه،قانلو – چپقلو،ده جلال – کبوترک،شورآب – نیگجه و شلوار بازدید شد . اندیس پیریت و سنگ نما داشکسن و ایلیت ویر به علت کمبود و عدم کیفیت جهت ادامه مطالعات اکتشافى پیشنهاد نمى گردد. در ورقه سلطانیه در منطقه خرمدرق جهت طلا شرکت توسعه علوم زمین مطالعات تفضیلى انجام داده است که نتایج امید بخش نبوده است .

کلید واژه ها: زنجان