معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابهر

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان زنجان
نویسنده مسعود قلیپور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

مجموعه مطالعات و عملیات اکتشافى بمنظور کنترل و معرفى نواحى امیدبخش معدنى بعد از انجام عملیات اکتشافى ناحیه اى و تهیه نقشه هاى تلفیق بدست آمده از اطلاعات ژئوشیمى، دورسنجى و زمین شناسى اقتصادى انجام گرفت. در این مرحله از اکتشافات پس از شناسایى محلهاى نواحى امیدبخش معدنى توسط گروه GIS سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، نمونه گیرى بعمل آمد. نمونه هاى بعد از آماده سازى جهت اندازه گیرى عناصر مورد نظر نظیر طلا، نقره، مس، سرب و روى ، آهن و منگنز باریت و کائولن، جیوه، تنگستن، بیسموت و ... به آزمایشگاه سازمان زمین شناسى ارسال گردید. بلحاظ زمین شناسى محدوده اکتشافى مورد مطالعه داراى سنگهاى درون گیر هم ارز سازند کرج گدازه هاى آندزیتى با بافت پورفیرى، همچنین گسترش توف هاى اسیدى مانند ریولیت و داسیت میباشد. این امر در فرآورده هاى دگرسانى گرمابى نقش بسیار مهمى داشته و بعنوان مهمترین سنگهاى کانى ساز در منطقه بوده اند. از نواحى امیدبخش معدنى میتوان نواحى امیدبخش طلا( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، مس ( زه آباد- چرگر- خلیفه لو – حصار و دوه یاتاقی – فیله ورین – چیدان تپه – علی آباد – الوند نجف آباد- گونج – مجار – پالاس – مرشون قشلاق – مغول آباد)، سرب و روى (خانگه-غنچه خوران باریک آب کولانگر- زاجگان – بهاور ..)، باریت( ولایش 1و2- مارازان )، نقره،( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، آلونیت( زاجگان- یوزباشی چای )، سیلیس ( چشین الف و ب – اردهین – چندسین –کوونگ- یوزباشی چای ) و کائولن ( شماره 1 خراسانلو – شماره 2 خراسانلو کوشا) را نام برد.

کلید واژه ها: زنجان