معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ بروجن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان چهارمحال
نویسنده مسعود قلیپور
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بیست گانه، کنترل و شناسایى نواحى امیدبخش معدنى ورقه 100000 :1 بروجن که یکى از 20 ورقه هاى زون فریدن – ارسنجان مى باشد به اینجانب محول گردید. در این راستا براساس مطالعات سیستماتیک ژئوشیمیایى و ژئوفیزیک هوایى و زمین شناسى اقتصادى 13 محدوده امیدبخش معرفى گردید. از این محدوده هاى اکتشافى 25 نمونه جهت آنالیزبه روش هاى جذب اتمى وAuوICP اندازه گیرى عناصر نقره، آرسنیک، باریت بیسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل، سرب، بریلیم، آنتیموان، قلع، استرانسیم، تیتانیم، تنگستن، روى و ... برداشت گردیده است.

توضیحات

براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بیست گانه، کنترل و شناسایى نواحى امیدبخش معدنى ورقه 100000 :1 بروجن که یکى از 20 ورقه هاى زون فریدن – ارسنجان مى باشد به اینجانب محول گردید. در این راستا براساس مطالعات سیستماتیک ژئوشیمیایى و ژئوفیزیک هوایى و زمین شناسى اقتصادى 13 محدوده امیدبخش معرفى گردید. از این محدوده هاى اکتشافى 25 نمونه جهت آنالیزبه روش هاى جذب اتمى  وAuوICP اندازه گیرى عناصر نقره، آرسنیک، باریت بیسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل، سرب، بریلیم، آنتیموان، قلع، استرانسیم، تیتانیم، تنگستن، روى و ... برداشت گردیده است. از نظر زمین شناسى منطقه مطالعاتى در بین دو زون سنندج – سیرجان و زاگرس بلند قرار گرفته است. در محدوده مورد نظر هیچگونه آثار فلززائى، هاله هاى دگرسانى و دگرگونى و افق هاى آکره شده و یا مینرالیزه شده رؤیت نگردید پتانسیل مواد معدنى محدوده مورد بررسى از نظر فلزى فقیر مى باشد و فقط پتانسیل معدنى از نوع رسوبى مى باشد که شامل دولومیت در چینه هاى رسوبى ژوراسیک ،شیل بیتومین دار ژوراسیک ، مصالح ساختمانى از نوع شن و ماسه تشکیل شده از سنگهاى خرد شده و برشهاى گسلى سنگهاى آهکى کرتاسه و یا کنگلومراى بختیارى و آبرفت هاى جدید قابل توجه مى باشد.

کلید واژه ها: چهارمحال