ورقه اسفوردى

نوع گزارش بررسى کانسارزایى
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده تاج لدین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى وبررسى کانه سازى مولیبدن در کانسار سرب وروى احمد آباد

توضیحات

گزارش منتشر شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد