گود لبندان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان یزد
نویسنده بهروز مهری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه 1:5000 محدوده اکتشافى مس رسوبى " گود لبندان" یزد – شرق آسفیج

توضیحات

محدوده اکتشافى مس رسوبى گود لبندان در استان یزد،شهرستان بهاباد وشرق روستاى آسفیج واقع مى شود.این محدوده طى طرح اکتشافى بررسى معادن متروکه در محور راور – بهاباد در سال 1387 توسط شرکت پیچاب کاوش تحت نظارت سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور صورت گرفت، به عنوان منطقه پتانسیل دار معدنى جهت ادامه کارهاى اکتشافى در مراحل عمومى و تفصیلى پیشنهاد گردید.در طى این مرحله که حاصل آن این گزارش مى باشد نقشه 1:5000 زمین شناسى منطقه به مساحت 14 کیلومتر مربع تهیه گردید.سنگ میزبان کانه سازى سنگهاى شیل و ماسه سنگى قاعده کرتاسه مى باشد.کانى سازى عمدتا به شکل لایه و لامینه اى صورت گرفته است.کارهاى قدیمى در منطقه بصورت چاهک اکتشافى،ترانشه و گزنگ مشاهده مى شود.کانى شناسى اصلى کانسار عبارت از :کانى هاى اکسیده مس شامل مالاکیت در سطح زمین و کانه هاى سولفیدى بخصوص کالکوزین در عمق مى باشد.عیار مس از حداقل 1/0 درصد تا حداکثر 5/2 درصد متغییر است.

کلید واژه ها: یزد